Loading...

MEDICOVER WEBSHOP ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.  Általános Szerződési Feltételek hatálya

1.1.  Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tárgyi hatálya a Medicover Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 29-31., cégjegyzékszám: 01-10-042382, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, a továbbiakban: Medicover) honlapján keresztül, a Medicover Webshopban történő vásárlással létrejött Szerződésekre terjed ki. Az ÁSZF és elválaszthatatlan mellékletei szabályozzák többek között a Medicover Webshopban történő megrendelés, vásárlás menetét, a díjfizetést, az online szerződéskötéssel létrejött megbízási jogviszony tartalmát, a Szerződés szerinti Szolgáltatások igénybevételét, valamint a Szerződés megszűnését.

1.2. Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Medicover Webshopban Szolgáltatást rendelő/vásárló és a Medicover Webshopban történő rendelés/vásárlás alapján Szolgáltatást igénybe vevő valamennyi személyre.

1.3.  Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ÁSZF 2021. március 1. napjától kezdődően hatályos, 2021. március 1. napján és azt követően létrejött szerződésekre irányadó. A hatályba lépő módosításokat dőlt, félkövér betű, a törlést áthúzás jelzi.

 

2.  Fogalmak

2.1.  Call-Center: Medicover által működtetett telefonos ügyfélszolgálat.

2.2. Fogyasztónak minősülő ügyfél: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

2.3.  Jogosult: Természetes személy, aki a Medicover Webshop-on keresztüli vásárlás, szerződéskötés alapján Szolgáltatás igénybevételére jogosult. A Megrendelő vagy a Megrendelő által megnevezett személy.

2.4.  Medicover/Szolgáltató: A Medicover Zrt. (postacím: 1134 Budapest, Váci út 29-31., telefon: 06-01/465-3100, e-mail: webshop@medicover.hu), mint humán-egészségügyi ellátás nyújtására jogosult magán egészségügyi szolgáltató.

2.5.  Medicover EÜ Intézmény(ek): A Medicover által mindenkor működtetett egészségügyi intézmények, azaz a Medicover Kórház és Medicover Klinikák. Aktuális elérhetőségek a https://medicover.hu honlapon találhatók.

2.6.  Medicover Webshop: A Medicover Zrt. által működtetett, a https://webshop.medicover.hu/ oldalon elérhető webáruház.

2.7.  Megrendelő: Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, 18. életévét betöltött (nagykorú) cselekvőképes természetes személy, aki a Medicover Webshop-on keresztül Szolgáltatást vásárol/rendel, a Medicoverrel szerződést köt.

2.8.   Ügyfél: A Megrendelő és a Jogosult együttesen.

2.9.  Szerződés: A Medicover Webshop-on keresztüli vásárlással, megrendeléssel, elektronikus úton létrejött szerződés.

2.10. Szolgáltatás: A Medicover Zrt. által nyújtott, a Medicover Webshop-ban mindenkor elérhető és ott vásárolt egészségügyi vagy más jellegű szolgáltatás.

2.11.  Szolgáltatási díj: A Szolgáltató által meghatározott, Medicover Webshop-ban (Medicover honlapján) közzétett egészségügyi szolgáltatási díj.

 

3.  Szerződés létrejötte

3.1.  A szerződéskötés/vásárlás menete:

·        A Megrendelő belép a https://webshop.medicover.hu/ oldalra;

·         Kiválasztja a Szolgáltatás(oka)t és ’Kosárba’ teszi;

·         A ’Kosár’ felületen a ’Tovább a Pénztárhoz’ gombra kattint, majd megadja a számlázási és elérhetőségi adatokat;

·         A Megrendelő elfogadja a jelen ÁSZF-et és nyilatkozik az Adatkezelési tájékoztató megismeréséről, majd a ’Tovább’ gombra kattint;

·         A ’Kosár összesítése’ felületen a Megrendelő áttekinti a ’Kosárba’ helyezett Szolgáltatás(oka)t, és a ’Megrendelem/Megvásárolom’ gombra kattint;

·         A Megrendelő a ’Fizetés’ felületen a ’ Tovább a kártyás fizetéshez’ gombra kattint;

·         A Megrendelő Simple pay szolgáltatáson keresztül fizet;

·         Végül a Szolgáltató a megrendelésről/vásárlásról visszaigazoló e-mail-t küld.

3.2.  A vásárlás véglegesítését, azaz a szerződéskötést megelőzően a Megrendelő a ’Vissza’ gombra kattintva módosíthatja a megadott adatokat és javíthatja az esetleges gépelési hibákat.

3.3. A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek, de a vásárlást a Medicover rögzíti és nyilvántartja, annak adatai utólag is hozzáférhetőek lesznek. Jelen ÁSZF közvetlen elérhetőségét és a vásárlás adatait a vásárlásról küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza.

3.4.  A vásárlással létrejött Szerződés nyelve magyar.

3.5.  A Medicover a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexet nem alkalmaz.

3.6.  A természetes személy Megrendelő kizárólag olyan személy lehet, aki a 18. életévét betöltötte. Amennyiben e feltételt nem teljesítő személy ad le megrendelést a Medicover Webshop-ban, akkor a Szerződés nem jön létre.

3.7.  Eltérő rendelkezés hiányában a Szerződés a Felek szolgáltatásának (Megrendelő részéről a díjfizetés, Szolgáltató részéről a Szolgáltatás) teljesítéséhez szükséges határozott időtartamra jön létre.

3.8.  Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltatás a díjfizetést követően, attól számított 5 évig (elévülési időn belül) vehető igénybe.

4.  Szerződés teljesítése

4.1.  Egészségügyi Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok

4.1.1.   A Medicover az egészségügyi Szolgáltatást kizárólag telefonon előre egyeztetett időpontban, saját működési rendje szerinti nyitvatartási idejében nyújtja.

4.1.2.  A Szolgáltató sürgősségi és ügyeleti betegellátási tevékenységet nem végez.

4.1.3. Időpontfoglalásra kizárólag a Szolgáltató Call-Centerén keresztül van lehetőség, a +36 1 465 3131 telefonszámon, továbbá a Szolgáltató kapacitásaitól függően a Szolgáltató honlapján működtetett chat ablakban (’Medicover Chat-en’) folytatott beszélgetés keretében írásban. A Szolgáltató a mindenkori kapacitásai függvényében biztosít időpontokat.

4.1.4. Az egészségügyi Szolgáltatás nyújtásának helye: Eltérő rendelkezés hiányában a mindenkori Medicover EÜ Intézmények, azaz a Szolgáltató által működtetett Medicover Kórház és Medicover Klinikák.

4.1.5.  A Medicover az egészségügyi Szolgáltatást a mindenkor hatályos magyar jogszabályok (így különösen az egészségügyről szóló törvény), továbbá a jelen ÁSZF, valamint szakmai protokollok, előírások és szakmai iránymutatások szerint nyújtja. A Medicover Webshop-ban megvásárolható egészségügyi szolgáltatásokat a 18. életévét be nem töltött Jogosult kizárólag a vonatkozó szakmai szabályok és protokollok szerint veheti igénybe.

4.1.6.  A Medicover rendelkezik az egészségügyi Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint megfelelő hatósági engedélyekkel.

4.2.   Felek jogai és kötelezettségei

4.2.1.   A Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során jogosult közreműködőt igénybe venni, mely közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el.

4.2.2. A Szolgáltató az egészségügyi szolgáltatási tevékenysége során mindig a Jogosult érdekeinek figyelembevételével, a tőle elvárható legnagyobb körültekintéssel és gondossággal köteles eljárni, azonban (gyógy)eredmény megvalósítására (az általa nem befolyásolható és előre nem látható számos körülmény miatt) nem tud kötelezettséget vállalni.

4.2.3. Egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele esetén a Jogosult köteles az előzetesen lefoglalt időpontját 15 perccel megelőzően megérkezni és bejelentkezni a Medicover EÜ Intézmény fogadópultjánál/recepciójánál. Bármely okból bekövetkező késés esetén – a soron következő időpontok tartása miatt - a Szolgáltató az adott időpontban nem köteles szolgáltatást nyújtani. Ez esetben a Szolgáltató új időpontot biztosít Call-Centerén keresztül történő időpontfoglalás keretében.

4.2.4. A gondos tervezés és az időpontok szigorú tartása ellenére is előfordulhat, hogy a szolgáltatásnyújtásban csúszás alakul ki. Ebben az esetben a Szolgáltató csak késedelemmel tudja fogadni a Jogosultat, vagy a Szolgáltató új időpont foglalását biztosítja Call-Centerén keresztül. A késedelemből eredő esetleges károkért a Szolgáltató csak akkor felel, ha a késedelem neki felróható okból következett be.

4.2.5.  Az egészségügyi Szolgáltatásra való időpontfoglalás felelősséggel jár. Az Ügyfél az előzetesen lefoglalt időpontot a Szolgáltató Call-Centerén keresztül, azt 24 órával megelőzően jogosult lemondani. A 24 órán belüli lemondás nem megengedett; amennyiben az Ügyfél a lefoglalt időpontot mégis 24 órán belül mondja le, akkor köteles kötbért fizetni. A kötbér összege megegyezik az előzetesen megfizetett Szolgáltatási díj összegével. A Szolgáltató jogosult a szerződésszegés miatti kötbérkövetelését közvetlenül az előzetesen megfizetett Szolgáltatási díjból kielégíteni. A Szolgáltató jogosult továbbá a kötbért meghaladó kárát is érvényesíteni a Jogosulttal szemben.

4.2.6.  Amennyiben az Ügyfél bármely okból nem jelenik meg és jelentkezik be időben vagy az Ügyfél oldaláról felmerülő bármely okból az egészségügyi Szolgáltatás nem nyújtható, a vizsgálat nem folytatható le, (így különösen, de nem kizárólagosan, ha az egészségügyi ellátáshoz adott beleegyezését alapos ok nélkül visszavonja, vagy ha nem működik együtt az egészségügyi személyzettel, vagy ha magatartásával akadályozza vagy megnehezíti a szolgáltatásnyújtást stb. – ide nem értve az orvosilag indokolt lemondás esetét) akkor az előzetesen befizetett összeg nem jár vissza, azt a Medicover a fel nem használt időpont, el nem végzett vizsgálat miatti kiesés okán, kártérítés iránti követelésének kielégítésére jogosult felhasználni.

4.2.7.   A Jogosult egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos orvosválasztási joga a Szolgáltató működési rendjének függvényében, a Szolgáltató által biztosított keretek között gyakorolható.

4.2.8.   A Jogosult az egészségügyi Szolgáltatás igénybevétele során köteles a Szolgáltató működési rendjét, közzétett házirendjében foglaltakat tiszteletben tartani.

4.2.9. A Jogosult köteles a Szolgáltatóval együttműködni, és tájékoztatni minden olyan körülményről, amely szükséges a kórtörténet megállapításához, a vizsgálat elvégzéséhez, kezelés folytatásához, így különösen: korábbi betegségeiről, kezeléseiről, beavatkozásairól, szedett gyógyszerekről és egyéb készítményekről, továbbá gyógyszerek egyes összetevőivel szembeni érzékenységéről, valamint egészségkárosító kockázati tényezőkről (pl.: életmóddal kapcsolatos károsító szokásokról). A Jogosult köteles továbbá tájékoztatni a Szolgáltatót minden olyan körülményről, amely mások életét, vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen fertőző betegségéről, illetőleg annak gyanújáról. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, amelyek bekövetkezése arra vezethető vissza, hogy a Jogosult a jelen ÁSZF és a vonatkozó jogszabály szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem, vagy nem megfelelően tett eleget.

4.2.10. Az Ügyfél a Medicover EÜ Intézményekben köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a többi Ügyfél nyugalmát, ellátását zavarja, így különösen tilos a kiabálás, hangos zenehallgatás és egyéb olyan magatartás tanúsítása, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást, vagy riadalmat keltsen.

4.2.11. Az Ügyfél köteles a Medicover munkatársaival, így különösen az egészségügyi személyzettel tisztelettel és udvariasan bánni; nem tanúsíthat velük szemben sértő, durva, agresszív, illetőleg erőszakos magatartást.

4.2.12. A Medicover EÜ Intézményekben az Ügyfelek és a munkatársak személyiségi jogainak, valamint a Medicover üzleti titkainak védelme miatt kép- és/vagy hangfelvétel készítése tilos.

4.2.13. A Medicover EÜ Intézmények területén, továbbá azok bejáratától számított 10 méteren belül tilos a dohányzás, ideértve az elektronikus cigaretta és a dohányzást imitáló elektronikus cigaretta használatát is.

4.2.14. A Medicover EÜ Intézmények területén tilos az alkoholfogyasztás.

4.2.15.   A Medicover EÜ Intézmények területére élő állatot bevinni tilos, ide nem értve a vonatkozó jogszabály szerinti segítő kutyát (pl.: vakvezető kutya).

4.2.16. A Jogosult köteles az egészségügyi Szolgáltatás nyújtását lehetővé tevő megfelelő (fizikai és mentális) állapotban megjelenni az előzetesen lefoglalt időpontban. Nem minősül megfelelő állapotnak az olyan állapot, amely megnehezíti vagy akadályozza a szolgáltatásnyújtást; így különösen: alkohol vagy drogfogyasztás miatti bódult, agresszív állapot

4.2.17. Az egészségügyi Szolgáltatás igénybevételének feltétele a jogszabály vagy szakmai protokoll által előírt beleegyező nyilatkozat megtétele. Az egészségügyi Szolgáltatás nyújtásához adott beleegyező nyilatkozat bármikor visszavonható, azonban a Jogosult köteles a Szolgáltatónak az alapos ok nélküli visszavonásból eredően felmerült kárát megtéríteni.

4.2.18. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, amelyek bekövetkezése arra vezethető vissza, hogy a Jogosult nem tartotta be a Szolgáltató orvosának egészségügyi utasításait, javaslatait, vagy megszegte jelen ÁSZF szerinti kötelezettségeit.

4.2.19. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a szolgáltatásnyújtás késedelméből, vagy elmaradásából bekövetkező esetleges károkért, amennyiben az elmaradás, vagy késedelem ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható okból (így különösen áramszünet, gépmeghibásodás, természeti katasztrófa, árvíz, földrengés, kormányzati, állami korlátozó intézkedés, járványügyi hatósági intézkedés és járványügyi egyéb korlátozás stb. azaz vis maior miatt) következett be. 

4.2.20. Az Ügyfél és a Medicover kötelesek az elérhetőségi adataikban bekövetkezett változásról egymást tájékoztatni a változást követő legkésőbb 2 napon belül; a Szolgáltató a Medicover Webshop felületén való közzététellel, az Ügyfél a Medicovernek címzett levélben, vagy Call-Centeren keresztül. E kötelezettség elmulasztása esetén a mulasztó felet terheli az értesítés elmaradásából eredő minden hátrányos következmény.

4.2.21. A Felek kötelesek a Szerződéssel kapcsolatban tudomásukra jutott bizalmas információkat, üzleti titkot megtartani. Így az Ügyfél köteles a Szerződéssel összefüggésben általa megismert, a Szolgáltató működésére vonatkozó, és az alkalmazandó jogszabály szerint üzleti titoknak minősülő információt megtartani, azt harmadik személlyel nem közölheti, nyilvánosságra nem hozhatja. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség az olyan információra, ami köztudomású, nyilvános vagy általánosan ismert, továbbá amelyre az alkalmazandó jogszabály szerint nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség. A Szolgáltató köteles a vonatkozó jogszabály szerint az orvosi titkot megtartani.

4.2.22. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Jogosultakat a jelen ÁSZF-ben és vonatkozó Mellékleteiben meghatározott feltételekről. E kötelezettség elmulasztásából eredő esetleges hátrányos következmények a Megrendelőt terhelik.

4.3.   Díjfizetésre vonatkozó szabályok

4.3.1.   A Jogosult a Szolgáltatásért a Medicover Webshop-ban közzétett, megrendeléskor/vásárláskor érvényes Szolgáltatási díjat köteles megfizetni.

4.3.2.   A Medicover Webshop-on kizárólag elektronikusan, bankkártyával (a Simple Pay alkalmazáson keresztüli) fizetésre van lehetőség.

4.3.3.   A Szolgáltatási díjat a Megrendelő előzetesen köteles megfizetni. A Medicover Webshop-ban történő vásárlással egyidejűleg köteles teljesíteni a fizetési kötelezettségét.

4.3.4. Fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult késedelmi kamat, továbbá fizetési felhívás küldése esetén felhívásonként 4000.- Ft, a követelés érvényesítésével kapcsolatos adminisztrációs díj érvényesítésére.

4.3.5.   A Szolgáltató mindaddig nem köteles megkezdeni a Szolgáltatás teljesítését, amíg a Megrendelő a Szolgáltatási díjat ki nem egyenlítette. 

5.  Szerződés megszűnése

5.1.  A Szerződés megszűnik:

-       a 3.7. pont szerinti határozott idő elteltével,

-       a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével, működési engedélyének visszavonásával, elvesztésével,

-       a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, halálával.

5.2.  A Megrendelő és a Medicover bármikor jogosult a Szerződést írásban, közös megegyezéssel megszüntetni.

5.3.  A Szerződés határozott idejére tekintettel a Szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

5.4.  1.1.  Megrendelő - a Medicoverhez címzett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal - jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben:

-        a Medicover a jelen ÁSZF (és vonatkozó Melléklete) szerinti kötelezettségeit megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti azokat;

-        a Medicover jelen ÁSZF (és vonatkozó Melléklete) rendelkezéseibe ütközően jogtalanul megtagadja a szolgáltatásnyújtást.

5.5.  A Szolgáltató – a Megrendelőhöz címzett egyoldalú, írásbeli jognyilatkozattal – jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben:

-        az Ügyfél a jelen ÁSZF (és vonatkozó Melléklete) szerinti kötelezettségeit megszegi és felszólítás ellenére sem teljesíti azokat;

-        a Szolgáltatási díjat határidőben nem fizeti meg;

-        tájékoztatási kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget;

-        önhibájából egészségügyi szolgáltatásnyújtásra alkalmatlan állapotban jelenik meg a Medicover EÜ Intézményben;

-        alapos ok nélkül visszavonja az egészségügyi ellátáshoz adott beleegyezését, megszakítja az egészségügyi vizsgálatot,

-        a Medicover munkatársaival szemben sértő, durva, agresszív, illetőleg erőszakos magatartást tanúsít,

-        a Medicover ügyfeleinek nyugalmát, ellátását zavaró magatartást tanúsít a Medicover EÜ Intézmény területén.

5.6.  A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni, amelynek keretében a Megrendelő köteles a Szolgáltatót mentesíteni a Szolgáltatás nyújtása érdekében a felek közötti Szerződéssel összefüggésben harmadik személyekkel szemben esetlegesen vállalt kötelezettségei alól.

5.7.  Az egészségügyi Szolgáltatás Medicover Webshopban történő vásárlása, megrendelése esetén a Megrendelőt - a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. § c) pontra tekintettel - nem illeti meg a 14 napos elállási/felmondási jog.

6.  Egyéb rendelkezések

6.1.   Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás 3.    

6.1.1.  A Megrendelő által a megrendelés során megadott személyes adatok Medicover általi kezelésének célja a Szerződés megkötése és teljesítése, Szolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés jogalapja a Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). A Megrendelő a személyes adatokat a Szerződéssel összefüggésben, a megrendelés leadásakor/vásárláskor adja meg a Medicover részére, amely nélkül Szerződés nem köthető, Szolgáltatás nem nyújtható. A szolgáltatásnyújtás során keletkező személyes adatok kezelésének célja és jogalapja szolgáltatás nyújtása és jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont, 9. cikk (2) bekezdés h) pont).

6.1.2.  A Medicover a megrendeléskor/vásárláskor megadott személyazonosító és elérhetőségi adatokat egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén az egészségügyi dokumentáció részeként jogszabály alapján 30 évig köteles kezelni. Az egészségügyi dokumentáció részét nem képező egyéb személyes adatok esetén a megőrzési idő 5 év, a személyes adatot tartalmazó számviteli bizonylatok esetén a számvitelről szóló törvény szerint, 8 év (illetőleg elektronikus számla esetében szamlazz.hu szolgáltatás esetén 8+1 év). E határidők elteltével a személyes adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

6.1.3.  1.1.1.   A Medicover a személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívüli harmadik országba és az adatokat automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel. A Medicover az elektronikus fizetéssel kapcsolatban az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

SimplePay online fizetési megoldás használata érdekében az OTP Mobil Kft. -t [székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19.]. Továbbított adatok köre: név, e-mail cím, összeg, teljesítés dátuma, számlázási és szállítási adatok; Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.

Elektronikus számla kibocsátása esetén a KBOSS.hu Kft. -t [szamlazz.hu – székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.] Továbbított adatok köre: számlázási adatok, így különösen: név, lakcím, e-mail cím, összeg, szolgáltatás megnevezése. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Szamlazz.hu Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/.

6.1.4.  A Medicover adatkezelésével kapcsolatban az érintett Ügyfél tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti hibásan szereplő személyes adatainak helyesbítését, kérheti személyes adatainak törlését, joga van az adatkezelés ellen tiltakozni, annak korlátozását kérni, hozzájárulás esetén annak visszavonásához, ill. joga van az adathordozáshoz, és jogai érvényesítése érdekében bírósághoz, hatósághoz fordulhat.

6.1.5.  Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben a Medicover adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet fordulni (e-mail cím: dpo@medicover.hu, levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.), illetőleg panasz nyújtható be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400; website: http://naih.hu).

6.1.6. A Medicover adatkezeléséről való részletesebb információ a Medicover honlapján (https//: medicover.hu-n) található Adatkezelési tájékoztatóban olvasható.

 

6.2.   Panaszkezelés

6.2.1.  A Medicover Webshop-ban vásárolt Szolgáltatással kapcsolatos panaszügyintézésre az alábbiak szerint van lehetőség:

Szóbeli panasz esetén:

       - személyesen: A Medicover EÜ Intézményekben, nyitvatartási időben.

       - telefonon: A Medicover Call Centerén keresztül (rögzített telefonvonalon): +36 1 465 3131, munkanapokon 7-től 20 óráig.

Írásbeli panasz esetén:

-        személyesen vagy érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkező más személy által a Medicover EÜ Intézményekben átadott levél útján. Amennyiben az Ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

-        postai úton a következő levelezési címre küldve: Medicover Egészségközpont Zrt., 1134 Budapest Váci út 29-31.,

-        elektronikus levélben az ugyfelkapcsolat@medicover.hu e-mail címre,

-        telefaxon: a +36 1 465 3160 -as telefax számra küldve.

6.2.2. A Medicover panaszkezelésével kapcsolatos részletes szabályokat a Medicover panaszkezelési szabályzata tartalmazza, mely elérhető a https://www.medicover.hu/kapcsolat/panaszkezelesi-szabalyzat-medicover-zrt oldalon.

6.3.  A Szerződés a felek közös megegyezésével írásban bármikor módosítható.

6.4.  A Szerződéssel összefüggésben írásbelinek minősül az e-mail útján történő nyilatkozattétel is. 

6.5.  A Szolgáltató elérhetőségei, melyekre az írásbeli jognyilatkozatokat címzeni szükséges: e-mail: webshop@medicover.hu, postacím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.

6.6.  Az e-mail-en továbbított jognyilatkozat akkor minősül közöltnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik. A postai úton továbbított jognyilatkozat közöltnek tekintendő a tértivevényen az átvétel időpontjaként meghatározott időpontban; átvétel megtagadása esetén a megtagadás időpontjában; ’nem kereste’, ’elköltözött’ vagy ’címzett ismeretlen’ postai jelzés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon. Személyes vagy futárszolgálattal történő kézbesítés esetén a nyilatkozat közöltnek tekintendő az Ügyfél által megadott lakcímen, Szolgáltató esetén a 1134 Budapest, Váci út 29-31. alatt történő, Ügyfél ill. Szolgáltató nevében küldemény átvételére jogosult személy részére való átadásának időpontjában.

6.7.  Jelen ÁSZF és Mellékletei jogi védelem alatt állnak. Részben vagy egészben történő átvételük, felhasználásuk tilos.

7.  Záró rendelkezések

7.1.  Az online szerződéskötéssel egyidejűleg nyilatkozik az Ügyfél arról, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

7.2.  A Szolgáltatások online megvásárlására és felhasználására a jelen ÁSZF vonatkozik. Az ebben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok, így különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései, valamint az egészségügyi szolgáltatás nyújtására irányadó szakmai protokollok, előírások az irányadók.

7.3.  A Medicover fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF a www.webshop.medicover.hu weboldalon kerül közzétételre. A megváltozott tartalmú ÁSZF - eltérő rendelkezés hiányában - a hatálybalépését követően létrejött Szerződésekre irányadó.

 


A MELLÉKLET

MEDICOVER AJÁNDÉKKÁRTYA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

1.  Feltételek hatálya

1.1.  Jelen ’A’ Melléklet az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, és a Medicover Ajándékkártyára vonatkozó külön rendelkezéseket tartalmazza. Tárgyi hatálya a Medicover Ajándékkártya vásárlásával létrejött Szerződésekre, és a kártya felhasználására terjed ki. Személyi hatálya a Medicover Ajándékkártya Megrendelőjére és a Medicover Ajándékkártya felhasználására jogosult személyekre, azaz Jogosultakra terjed ki.

1.2.  Jelen ’A’ Melléklet 2020. október 2. napján lép hatályba.

1.3.  A jelen ’A’ Mellékletben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók. A jelen ’A’ Mellékletben szereplő fogalmak – eltérő rendelkezés hiányában - az ÁSZF-ben meghatározott fogalmakkal azonos jelentéstartalommal bírnak.

2.  Fogalmak

2.1.  Medicover Ajándékkártya: A Medicover által elektronikus vagy fizikai formában kibocsátott, jelen ’A’ Mellékletben meghatározott szolgáltatások vonatkozásában és feltételek szerint felhasználható utalvány.

2.2.  Szolgáltatás: A Medicover Ajándékkártya, illetőleg az azon nyilvántartott összeg felhasználása.

3.  Általános szabályok

3.1.     A Medicover Ajándékkártya az alábbi módokon vásárolható:

-          A Medicover Webshop-ban elektronikusan;

-          A Medicover EÜ Intézményekben, személyesen.

3.2.       A Medicover Ajándékkártya összegének fizetése az ÁSZF-ben meghatározottakon túl személyes vásárlás alkalmával történhet: bankkártyával, készpénzzel, egészségpénztári kártyával (amennyiben az adott egészségpénztárral a Szolgáltató szerződésben áll). A kártyát egy másik Medicover Ajándékkártyával megvásárolni nem lehet.

3.3.      A Medicover Ajándékkártya formái:

-          fizikai plasztik kártya,

-          virtuális kártya.

3.4.      A fizikai kártya Megrendelő részére való továbbítása történhet:

-          Futárral történő kiszállítással Budapest területén minimum 50.000 Ft-os összegű Medicover Ajándékkártya vásárlása esetén,

-          Medicover EÜ intézményekben személyes átvétellel,

-          postai kézbesítéssel.

A virtuális kártya e-mailben kerül továbbításra a Megrendelő részére. 

3.5.     A Szolgáltató a Medicover Ajándékkártyát csak a feltöltendő összeg beérkezését követően köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.

3.6.       A Medicover Ajándékkártya minimum 10.000 Ft összeggel vásárolható. Ezt meghaladóan a Megrendelő szabadon dönthet a kártyára feltöltendő összeg nagyságáról.

3.7.      A Medicover Ajándékkártya érvényességi időn belül újból feltölthető a Call-Centeren keresztül.

3.8.     Egy Megrendelő több Ajándékkártyát is megvásárolhat.

3.9.    Az Ajándékkártyán nyilvántartott összeg jóváírása és elszámolása is magyar forintban történik.

3.10.  Az Ajándékkártyán nyilvántartott összeg nem váltható át készpénzre, továbbá az összeg után a Medicover kamatot nem fizet, és nem ír jóvá. A Medicover Ajándékkártya nem minősül pénznek vagy értékpapírnak.

3.11.  A Medicover Ajándékkártya nem váltható vissza.

3.12.  A Medicover Ajándékkártya átvételét követően annak kezelése és megőrzése az Ügyfél felelőssége. A fizikai kártya megrongálódása vagy elvesztése esetén a Megrendelő saját költségén kérheti annak cseréjét, pótlását.

3.13. A Medicover Ajándékkártya a feltöltésétől, azaz a kártya összegének Medicoverhez való beérkezésétől számított 1 naptári évig érvényes. A kártyán nyilvántartott összeg kizárólag az érvényességi időn belül használható fel. Amennyiben az érvényességi idő lejártát megelőzően az Ügyfél a kártyán nyilvántartott összeget azért nem tudta felhasználni, mert a Medicover nem tudott az érvényességi időn belül időpontot biztosítani, akkor a kártya érvényességi ideje meghosszabbodik a Medicover által biztosított időpontig. Az érvényesség lejáratát követően a Medicover Ajándékkártyán esetlegesen fennmaradt összeg az ügyfél – a visszafizetéshez szükséges adatokkal is tartalmazó - írásbeli kérése esetén visszafizetésre kerül.

3.14.  A Medicover fenntartja a jogot, hogy a Medicover Ajándékkártyát az érvényességi időn belül visszavonja, a megmaradt összeg Megrendelő részére való visszautalása mellett.

3.15.  A Szerződés a Medicover Ajándékkártyán nyilvántartott összeg teljes felhasználásáig, de legkésőbb a kártya érvényességi idejéig tartó határozott időre jön létre.

4.  A Medicover Ajándékkártya felhasználásának szabályai

4.1.      A Megrendelő a Medicover Ajándékkártyát átruházhatja egy általa kiválasztott természetes személyre. A kártya ezt követően más személyre nem átruházható.

4.2.  A Medicover Ajándékkártya aktiválása után kerülhet sor az azon nyilvántartott összeg felhasználására. Az aktiváláshoz a Jogosult Call Center általi beazonosítása szükséges. A beazonosítás személyazonosító adatok és a kártya azonosító számának megadásával történik. A Medicover Ajándékkártya a beazonosítást követően válik aktív státuszúvá és ezzel összege felhasználhatóvá.

4.3.     A Medicover Ajándékkártyát, illetőleg az azon nyilvántartott összeget az a Jogosult használhatja fel, aki az adott kártyával kapcsolatban a Call-Centerrel való első kapcsolatfelvétel során beazonosításra kerül. Az Ajándékkártyát nem veheti igénybe más személy, vagy egymás után több különböző személy.

4.4.    A Szolgáltatónak nem kötelezettsége annak ellenőrzése és vizsgálata, hogy a Medicover Ajándékkártya jogszerűen került-e a beazonosításra jelentkező személyhez, így a Medicovert nem terheli felelősség azért, ha a kártya birtokában beazonosításra nem az a személy jelentkezik, akinek a Megrendelő a kártyát szánta.

4.5.   A Medicover Ajándékkártyán nyilvántartott összeg terhére kizárólag a Szolgáltató által a Medicover EÜ Intézményekben nyújtott egészségügyi szolgáltatások, továbbá a Medicover kapcsolt vállalkozásai által nyújtott egészségügyi szolgáltatások vehetők igénybe. Így különösen: járóbeteg ellátás, diagnosztikai vizsgálatok, labor vizsgálatok, fekvőbeteg ellátások, műtétek, E-doktor, E-recept szolgáltatás és az M Dental Kft. által nyújtott fogászati ellátások. Az orvosszakmai előírások alapján beutaló-köteles vizsgálatokhoz a Medicover Ajándékkártya felhasználása esetén is szükséges a beutaló.

4.6.     A Medicover vagy kapcsolt vállalkozásai által nyújtott, a Medicover Ajándékkártyán nyilvántartott összeg felhasználásával igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokra (azok nyújtására és igénybevételére) az ÁSZF rendelkezései az irányadók.

4.7.   Az első időpont lefoglalása történhet a kártya aktiválásával egyidejűleg is. Az időpontfoglalásakor a Jogosultnak jeleznie kell, ha az egészségügyi szolgáltatás díjának kiegyenlítését az Ajándékkártyán nyilvántartott összeg terhére kívánja teljesíteni. Ez esetben az egészségügyi szolgáltatás díjának Ajándékkártyával való fizetése akként történik, hogy a Szolgáltató az időpont lefoglalásával egyidejűleg csökkenti a Medicover Ajándékkártyán nyilvántartott összeget a lefoglalt egészségügyi szolgáltatás listaárával. A mindenkor hatályos listaárak a Szolgáltató honlapján kerülnek közzétételre.

4.8.     Az Ajándékkártyán lévő összeg teljes egészében, levonás nélkül (és kizárólag a befizetett összeg erejéig) használható fel. A Medicover Ajándékkártya összegének felhasználása során a Jogosult nem veheti igénybe a Medicover Zrt. és kapcsolt vállalkozásai, így különösen az M Dental Kft. által a listaárakból egyébként biztosított kedvezményeket, kivéve, ha a Jogosult Medicover egészségbiztosítással rendelkezik, mely esetben a biztosítási szerződésben meghatározott szabályok szerinti kedvezmény illeti meg a Szolgáltató listaáraiból.

4.9.   Az egészségügyi szolgáltatás igénybevételének nem feltétele, hogy a Jogosult a Medicover EÜ Intézménybe vagy kapcsolt vállalkozása által működtetett intézménybe magával vigye a fizikai plasztik kártyáját.

4.10.  Amennyiben a Jogosult az Ajándékkártya terhére nagyobb értékű egészségügyi szolgáltatást kíván igénybe venni, mint amekkora összeg a Medicover Ajándékkártyán rendelkezésére áll, a hiányzó összeget a Medicover EÜ Intézménybe vagy kapcsolt vállalkozása által működtetett intézménybe történő bejelentkezéskor – a szolgáltatásnyújtást megelőzően - kell kiegyenlítenie.    

5.  Egyéb rendelkezések

5.1.     Elállási/felmondási jog

5.1.1.   Medicover Ajándékkártya Medicover Webshop-on történő vásárlása esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetőleg – amennyiben a Medicover Ajándékkártya ezen időtartamon belül aktiválásra került és felhasználása megkezdődött -, felmondhatja a szerződést.

5.1.2.    A Megrendelő a vásárláskor a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Medicover Ajándékkártyán nyilvántartott összeg teljes felhasználását követően – a vonatkozó jogszabály szerint – felmondási jogát elveszíti, a felmondási jog nem gyakorolható.

5.1.3.  A Megrendelő elállási/felmondási jogát a Medicovernek címzett, erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat Medicover részére (postai címére: 1134 Budapest, Váci út 29-31., vagy elektronikus elérhetőségére: kapcsolat@medicover.hu) való megküldésével gyakorolhatja. A nyilatkozat a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 2. számú melléklete szerinti, alábbi nyilatkozat mintával is megtehető:

Címzett: Medicover Zrt. 1134 Budapest, Váci út 29-31., telefon: 06-01/465-3100, e-mail: webshop@medicover.hu

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

5.1.4.  A Medicover az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által megfizetett összeget, a Megrendelő általi fizetési móddal megegyezően. Ajándékkártya Medicover EÜ Intézményekben történt vásárlása esetén a visszatérítés a Megrendelő által megjelölt bankszámlára való utalással történik.

5.1.5.    Az kártyán nyilvántartott összeg felhasználásának megkezdését követő felmondás esetén a még fel nem használt összeg kerül visszatérítésre a felmondásról való tudomásszerzést követő tizennégy napon belül.

5.1.6.    Elállás/felmondás esetén a fizikai plasztik kártya Szolgáltató részére való visszaküldésével felmerülő költség a Megrendelőt terheli.

5.2.  Kellékszavatossággal kapcsolatos tájékoztatás:

·         Milyen esetben élhet a Megrendelő a kellékszavatossági jogával?

A Megrendelő a Medicover hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

·         Milyen jogok illetik meg a Szerződő Felet kellékszavatossági igénye alapján?

A Megrendelő - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Medicover számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy az kicserélést a Megrendelő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Medicover költségére maga is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról a Megrendelő egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Medicover adott okot.

·         Milyen határidőben érvényesíthető a kellékszavatossági igény?

A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jog már nem érvényesíthető. 

·         Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

A Medicoverrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

·         Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ajándékkártya esetében igazolt, hogy azt a Medicover szolgáltatta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 


B MELLÉKLET

MEDICOVER HARMONY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.  Feltételek hatálya

1.1. Jelen ’B’ Melléklet, mint az ÁSZF elválaszthatatlan része, a Medicover Harmony családi egészségügyi szolgáltatási csomagra vonatkozó külön rendelkezéseket tartalmazza. Tárgyi hatálya a Medicover Harmony csomag vásárlásával létrejött Szerződésekre terjed ki. Személyi hatálya a Medicover Harmony Megrendelőjére és a csomagban foglalt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a jelen ’B’ Melléklet szerint Jogosult személyekre terjed ki.

1.2.  Jelen – módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – ’B’ Melléklet 2021. március 2. napjától kezdődően hatályos, 2021. március 2. napján és azt követően létrejött szerződésekre irányadó. A hatályba lépő módosításokat dőlt, félkövér betű, a törlést áthúzás jelzi.

1.3.  A jelen ’B’ Mellékletben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók. A jelen ’B’ Mellékletben szereplő fogalmak – eltérő rendelkezés hiányában - az ÁSZF-ben meghatározott fogalmakkal azonos jelentéstartalommal bírnak.

2.  Fogalmak

2.1.  Akut betegség: Heveny tünetekkel járó, néhány naptól 2-3 hétig tartó gyors lefolyású megbetegedés.

2.2.  Család/Családtag: Jelen ’B’ Melléklet alkalmazásában a Családot az alábbi, közös háztartásban élő természetes személyek (Családtagok) alkotják: feleség, férj/élettársak (azaz szülők) és gyermekeik (ideértve a mostoha, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeket is).

2.3.  Csomagbővítés: A Medicover Harmony start csomag szolgáltatási körének szerződésmódosítással történő bővítése a Megrendelő kezdeményezésére, jelen ’B’ Mellékletben foglalt feltételek szerint.

2.4.  Jogosult(ak): A Szolgáltatás igénybevételére jogosult Megrendelő, továbbá azon, a Megrendelő által - jelen ’B’ Melléklet szabályai szerint – megnevezett Családtagok, akik fél év és 65 év közöttiek.

2.5.  Közös háztartás: Közös háztartásba az olyan életvitelszerűen egy lakásban együtt élő természetes személyek tartoznak, akik közül a felnőtt korúak a létfenntartás (pl.: étkezés, napi kiadások) költségeit – legalább részben – közösen viselik.

2.6.  Krónikus betegség: Hosszan tartó, lassú lefolyású betegség, mely hosszútávon és jelentősen rontja a beteg életminőségét, így különösen: e feltételeknek megfelelő a szív-és érrendszeri megbetegedés, daganatos betegség, légzőszervi megbetegedés, autoimmun betegség, diabétesz, mozgásszervi betegség, parkinson kór, depresszió, skizofrénia, demencia.

2.7.  Krónikus betegség akut szakasza: Krónikus betegség heveny tünetekkel járó rövid ideig - néhány naptól, 2-3 hétig - tartó szakasza, mely az alapkezeléstől eltérő, rövid távú és gyors beavatkozást/kezelést igényel.

2.8.  Medicover Harmony: Családoknak szóló, kizárólag a Medicover Webshop-ban megvásárolható, jelen ’B’ Mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazó egészségügyi szolgáltatási csomag.

2.9. Megrendelő: Kizárólag 18. életévét betöltött, de 60. életévét el nem érő, cselekvőképes természetes személy, aki a Medicover Webshop-on keresztül a Medicover Harmony csomagot megrendeli/megvásárolja.

2.10. Sürgősségi ellátás: Sürgős szükség, azaz az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás esetén nyújtott egészségügyi szolgáltatás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

2.11.  Szerződés: Medicover Harmony csomag Medicover Webshop-on keresztüli megvásárlásával létrejött szerződés.

2.12.  Szerződéskötés Időpontja: Medicover Harmony Medicover Webshop-ban való megvásárlásának napja.

2.13.   Szolgáltatás: A Medicover Harmony csomagban foglalt, jelen ’B’ Melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatás.

2.14.   Szolgáltatási díj: A Medicover Harmony Medicover Webshop-ban közzétett, egy évre és valamennyi Jogosultra vonatkozó egészségügyi szolgáltatási díja.

2.15.   Hatálybalépés időpontja: Szerződéskötés időpontját követő naptári hónap első napja.

3.  Általános szabályok 

3.1.  A Szolgáltató a Medicover Harmony egészségügyi szolgáltatási csomaggal – tartalmát figyelembe véve - nem tartós betegségek kezelését, folyamatos orvosi gondozását célozza, hanem egyes szakorvosi ellátásokhoz való családi hozzáférést kívánja elősegíteni.

3.2.  A Medicover Harmony egészségügyi szolgáltatási csomagra vonatkozó Szerződés kizárólag a Megrendelő – jelen ’B’ Melléklet szerinti – teljes Családjára, valamennyi Családtagjára köthető meg. A Szerződésbe bevonandó és bevonható Családtagok száma (a Megrendelőt is beleértve) minimum 2 fő, és maximum 7 fő.

3.3.  A Medicover Harmony egészségügyi szolgáltatási csomag megvásárlásával a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

3.4.  A Medicover Harmony-ban foglalt egészségügyi szolgáltatások nyújtásának helye: kizárólag a Budapesten működő Medicover EÜ Intézmények.

3.5.  A Medicover Harmony-val kapcsolatban a Szolgáltató elérhetőségei, melyekre az írásbeli jognyilatkozatokat címzeni szükséges: e-mail: harmony@medicover.hu, postacím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.

4.  Medicover Harmony tartalma 

4.1.A Medicover Harmony egészségügyi szolgáltatási csomag alap tartalma: évente korlátlan alkalommal igénybe vehető belgyógyászati szakorvosi vizsgálat és évente 4 alkalommal igénybe vehető gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat, továbbá 10%-os kedvezmény a Medicover és kapcsolt vállalkozásai (különösen M Dental Kft.) által Budapesten nyújtott egészségügyi Szolgáltatások listaáraiból (továbbiakban: Start csomag)

A gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat gyermekgyógyász szakorvos által végzett vizsgálatot jelent (’általános gyermekgyógyászat’) és 18 éves korig vehető igénybe.

A 10%-os kedvezmény nem vonatkozik a Medicover Ajándékkártyára, az egyébként kedvezményes árú egészségügyi szolgáltatásokra, továbbá a fekvőbeteg-ellátásokra (beleértve a műtéteket – invazív beavatkozásokat), az emberi testbe beültetésre kerülő, valamint az egészségügyi ellátás során egyébként felhasznált és annak díjába nem tartozó gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és orvostechnikai eszközök díjára.

4.2. A Megrendelő a Hatálybalépés napját követően hathavonta kezdeményezheti a Start csomag kibővítését az alábbi, 1. és 2. számú Csomagbővítéssel. A szolgáltatási kör ilyen bővítése történhet csak az 1. vagy csak a 2. számú vagy a két bővítés egyidejű megvásárlásával is.

A bővítés tartalma: 2 szakorvosi vizsgálat/Jogosult/év/Csomagbővítés, továbbá (a Start csomag 4 vizsgálata mellett további) 2 gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat/Csomagbővítés.

(Csomagbővítésenként az egy Jogosultra eső évi 2 szakorvosi vizsgálat nem szakáganként vehető igénybe, hanem az adott Csomagbővítésben foglalt valamennyi szakágba tartozó vizsgálat közül összesen 2 vehető igénybe, kivéve a +2 gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálatot.)

1. csomagbővítés

2. csomagbővítés

nőgyógyászat

kardiológia

ortopédia

fül-orr-gégészet

neurológia

urológia

szemészet

reumatológia

 

 

+ 2 gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat/ Csomagbővítés

 

 

 

4.3.  A 2. számú Csomagbővítés tekintetében a Szolgáltató rögzíti, hogy a Medicover Harmony csomag vonatkozásában a kardiológiai szakorvosi vizsgálat két egészségügyi szolgáltatási alkalomnak minősül, tekintettel a vizsgálat hosszára, összetettségére és tartalmára, azaz arra, hogy kardiológiai szakorvosi konzultáción kívül eszközös vizsgálatokat (szív ultrahangot és nyugalmi EKG vizsgálatot) is magában foglal

4.4. A Medicover Harmony nem terjed ki az alábbi betegségek, állapotok kezelésére, ezekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására:

a)    várandósság

b)   olyan betegségek, állapotok kezelése belgyógyászati járóbeteg ellátás keretén belül, (az iránydiagnózis felállítását kivéve), melyek speciális – nem belgyógyászati szakorvosi - szaktudást igényelnek, illetve más szakorvosi kompetenciába tartoznak

c)    sürgősségi ellátás,

d)    olyan járóbeteg-ellátás, amelyeknek célja nem a páciens betegségének megállapítása, egészségi állapota romlásának megakadályozása és egészségének helyreállítása,

e)  krónikus betegségek jogszabály szerinti gondozása (ideértve a daganatos betegségek miatti gondozást), kezelése, rehabilitációja (kivéve a krónikus betegségek kórismézését, a kezelésük első beállítását, az akut szakaszainak akut ellátását, és a betegség kezelése részeként elrendelt gyógyszerek felírását, amennyiben az belgyógyászati kompetenciába tartozik),

f)     receptírás, ha az nem kapcsolódik akut betegségek, krónikus betegségek akut szakaszának akut ellátásához,

g)    alkohol, drog vagy kábítószer, illetve szenvedélybetegség miatti elvonókúra, egészségügyi szolgáltatás,

h)   az alábbi fertőző betegségekkel összefüggő egészségügyi szolgáltatás: HIV-fertőzés, TBC, tetanusz, poliovírusok, kanyaró, mumpsz, rubeola, hepatitis B, C vírusfertőzés, diftéria, pertussis, trópusi betegségek, mint malária, sárgaláz, kolera, Dengue-láz, nyugat-nílusi láz, SARS,

i)      szexuális úton átvihető betegségek miatt szükségessé vált egészségügyi szolgáltatás (STD),

j)      utazási medicina, oltásokkal kapcsolatos szaktanácsadás, oltások beadása.

 

5.  Szerződés létrejötte és módosítása (Csomagbővítés)

5.1.  A szerződéskötés/vásárlás menete megegyezik az ÁSZF 3.1. pontjában foglaltakkal, azzal, hogy a Megrendelő a Medicover Harmony csomag kiválasztását követően a köteles megadni a Családtagjai következő személyes adatait: Név, születési idő, családtagi minőség típusa (házastárs/élettárs, gyermek). Továbbá a ’Kosár összesítése’ felületen a Megrendelő ellenőrizheti az általa megadott személyes adatokat, a kalkulált díjat és a Szerződés Hatálybalépésének napját.

5.2. A Megrendelő olyan természetes személy lehet – a jelen ’B’ Melléklet 2.9. pontját figyelembe véve -, aki a 18. életévét betöltötte és a 60. életévét még nem érte el. Amennyiben e feltételeket nem teljesítő személy ad le megrendelést a Medicover Webshop-ban a Medicover Harmony-ra, akkor a Szerződés nem jön létre.

5.3.  A jelen ’B’ Melléklet 4.2. pontja szerinti Csomagbővítés a Szolgáltatónak címzett írásbeli nyilatkozattal kezdeményezhető. A bővítést eredményező szerződésmódosításhoz a Szolgáltató kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. Csomagbővítésre kizárólag a jelen ’B’ Melléklet szerinti teljes Családra (valamennyi egy háztartásban élő Családtagra) kiterjedően van lehetőség.

5.4. A Csomagbővítés – a Szolgáltató hozzájáruló nyilatkozata esetén - leghamarabb a Hatálybalépés napját követő 7. hónap első napján léphet hatályba. Egyéb esetekben a bővítést eredményező (a Hatálybalépés napjának a tárgyévben megfelelő naptól számítva hathavonként kezdeményezhető) szerződésmódosítás, a Szolgáltató általi elfogadását követően az adott hathónapos időszakot követő 7. hónap első napján lép hatályba.

5.5.  A Szolgáltató rögzíti, hogy Csomagbővítésre vonatkozó szerződésmódosítást követően nincs lehetőség a Start csomaghoz való (szerződésmódosítással történő) visszatérésre, csak az egész Szerződés megszüntetésére.

6.  Szerződés teljesítése

6.1.    Felek jogai és kötelezettségei

6.1.1.  A jelen ’B’ Melléklet 3.2. pontjában foglaltakra tekintettel a Megrendelő köteles a szerződéskötéskor Jogosultként megjelölni, a Szerződésbe bevonni valamennyi, jelen melléklet feltételeinek megfelelő Családtagját, továbbá amennyiben valamely személy a Szerződés hatálya alatt válik Családtagjává (így különösen eléri a fél éves kort, vagy az adott személy a Megrendelő élettársa, házastársa lesz) köteles azt a változást követő 15 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szerződés az új Családtagra vonatkozóan – a Megrendelő bejelentése alapján - a Hatálybalépés napját (illetőleg a tárgyévben a Hatálybalépés napjának megfelelő napot) követően hathavonta léphet hatályba, az adott hathónapos időszakot követő 7. hónap első napján. Ezen időponttól kezdődően köteles a Megrendelő az új Családtag vonatkozásában megfizetni az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díjat.

6.1.2. A Családtag e minőségének megszűnését (különösen házastársi vagy élettársi minőség megszűnését) a Megrendelő köteles a változást követő 15 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szerződés az adott Családtag vonatkozásában a Megrendelő bejelentése alapján

-             amennyiben a Családtag a Szerződéskötés időpontjától kezdve Jogosult volt, a Hatálybalépés napját követően évente, a 12. hónap végével veszítheti hatályát,

-             amennyiben az adott személy csak a Szerződéskötés időpontját követően vált Családtaggá, a Szerződés a rá vonatkozó hatályba lépés napját követően évente, a 12. hónap végével veszítheti hatályát.

Mindaddig, amíg a Szerződés hatálya a volt Családtagra kiterjed, igénybe veheti a Szolgáltatást és a Megrendelő köteles az ő vonatkozásában is megfizetni a Szolgáltatási díjat.

6.1.3.   A Jogosultnak a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultsága, azaz a Szerződés rá vonatkozó hatálya – figyelemmel a jelen ’B’ Melléklet 2.4. pontjára – a 65. életévének betöltése esetén automatikusan megszűnik az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díj második díjrészletének esedékessége szerinti hathónapos időszak utolsó napján. 

6.1.4. Amennyiben az adott Családtagra vonatkozóan a Szerződés hatálya elhalálozás miatt szűnik meg, az elhunyt után fizetett Szolgáltatási díjnak az elhunyt által igénybe nem vett Szolgáltatásra vonatkozó része beszámításra kerül a Megrendelő által fizetendő következő esedékes Szolgáltatási díj összegébe, azaz ekkora összeggel csökken a következő esedékes díjrészlet.

6.1.5. A Megrendelő (illetőleg Családtag) köteles a Szolgáltató felhívására hitelt érdemlően igazolni a Családtagi minőséget, annak megszűnését, továbbá azt, hogy eleget tett a jelen ’B’ melléklet szerinti feltételeknek, így különösen az egy háztartásban élő valamennyi Családtag megnevezésére (Szerződésbe való bevonására) vonatkozó kötelezettségének.  Ezek igazolása érdekében a Szolgáltató a Megrendelőt (illetőleg Családtagot) bizonyításra alkalmas (adott esetben hatóság által kiállított) okirat bemutatására hívhatja fel.

6.1.6.   A Jogosultak az ÁSZF-ben meghatározott részletszabályok szerint vehetik igénybe a Medicover Harmony csomagban foglalt egészségügyi szolgáltatásokat.

6.1.7.   Az ÁSZF 4.3.5. pontjában foglaltakra tekintettel a Szolgáltató mindaddig nem köteles megkezdeni a szolgáltatásnyújtást (illetőleg nyújtani a Szolgáltatást), amíg a Megrendelő az esedékes Szolgáltatási díjat – valamennyi Családtag vonatkozásában maradéktalanul - meg nem fizeti a Medicover részére.

6.1.8 Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási díjat a szerződéskötéskor nem bankkártyával, hanem átutalással fizeti meg, akkor a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást csak a Szolgáltatási díj adminisztrációját követően, az összeg beérkezését legfeljebb 5 munkanappal követően jogosult és köteles megkezdeni, az átutalás miatt a Szolgáltatónál felmerülő könyvelési-pénzügyi adminisztrációs többletteherrel járó időszükséglet miatt.

6.1.9.A Megrendelő az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díjat féléves részletekben előre köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Az első féléves részlet bankkártyával történő fizetés esetén a Medicover Webshop-ban való vásárlással egyidejűleg átutalással történő fizetés esetén a kiállított számlán szereplő határidőben esedékes. A későbbi díjrészleteket a Megrendelő a vonatkozó számlán feltüntetett határidőben köteles megfizetni.

6.1.10.  Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult követelését érvényesíteni, akár követeléskezelő cég igénybevétele útján is.

6.1.11.  A Szolgáltató jogosult minden naptári évben egy alkalommal megemelni a Szolgáltatási díj összegét az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó, KSH által közzétett fogyasztóiár-index előző éves emelkedésének megfelelő összeggel, az egészségügyi szolgáltatásnyújtás költségeinek növekedése okán, a Megrendelő írásbeli értesítése mellett. A Megrendelő ebben az esetben jogosult az értesítés közlését követő 30 napon belül azonnali hatállyal felmondani a Szerződést a Szolgáltatónak címzett írásbeli jognyilatkozattal.

7.  Szerződés megszűnése

7.1.  A Szerződést a Felek rendes felmondással legkorábban a Hatálybalépés időpontjától számított 12. hónap végére szüntethetik meg (hűségidő). Amennyiben a Megrendelő (a Szolgáltató hozzájárulásával) Csomagbővítést vásárol, a szerződésmódosítás hatályba lépésének napjától kezdődően a rendes felmondásra vonatkozó korlátozás (hűségidő) 12 hónappal meghosszabbodik, vagy ismételten elkezdődik.   

7.2.  A felmondási korlátozásra tekintettel a Szerződés rendes felmondással csak a 12. hónap végére szüntethető meg, 60 nappal korábban írásban közölt felmondással. Csomagbővítés esetén a Szerződés rendes felmondással legkorábban a szerződésmódosítás hatályba lépését követő 12. hónap végére szüntethető meg, szintén 60 nappal korábban közölt felmondással.

7.3.  Fentiek ellenére a felmondási korlátozás időtartama alatt a Szerződés rendes felmondással, bármelyik fél által, kizárólag az egy évre (és valamennyi Családtagra) vonatkozó Szolgáltatási díj összegének megfelelő összegű bánatpénz fizetése ellenében szüntethető meg.

7.4.  A felmondási korlátozás leteltével bármelyik fél jogosult a Szerződést rendes felmondással, indokolás nélkül, 60 napos felmondási idővel, a Hatálybalépés időpontjának az adott tárgyévben megfelelő napi hatállyal, Csomagemelés esetén az utolsó szerződésmódosítás hatályba lépési időpontjának az adott tárgyévben megfelelő napi hatállyal megszüntetni.

7.5.  Megrendelő az ÁSZF 5.4.pontjában és a jelen ’B’ Melléklet 6.1.11. pontjában rögzített esetekben jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.

7.6.  A Szolgáltató az ÁSZF 5.5. pontjában foglalt eseteken kívül jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben:

-        a Megrendelő nem tesz eleget a jelen ’B’ Melléklet 3.2. pontjában foglalt feltételnek, azaz különösen: a Szerződést nem valamennyi Családtagja bevonásával köti meg, vagy a 6.1.1. pontba ütközően Családtagját nem vonja be a Szerződésbe;

-        a Szolgáltató felhívására nem igazolja hitelt érdemlően a jelen ’B’ Melléklet feltételeinek való megfelelést, így különösen a Családtagi minőséget, annak megszűnését, vagy valamennyi Családtag Szerződésbe való bevonását.

7.8.  A teljes Szerződés automatikusan megszűnik abban az esetben, ha a Megrendelő betölti a 65. életévét (függetlenül a Családtagok életkorától), mégpedig az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díj második díjrészletének esedékessége szerinti hathónapos időszak utolsó napján.

7.9.  A Családtagok létszámának 1 főre csökkenése esetén a Szerződés további rendelkezés nélkül megszűnik azon a napon, amikor a másik (vagy többi) tagra vonatkozóan a Szerződés hatálya (egységesen) megszűnik.

7.10.  Amennyiben a Szerződést a Megrendelő felmondással megszünteti, vagy az a Megrendelő szerződésszegésére tekintettel a Szolgáltató azonnali hatályú felmondásával szűnik meg, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelővel, illetőleg a szerződésszegésért felelős Családtagjaival a Szerződés megszűnését követő 1 évig ne kössön új Szerződést.

8.  Záró rendelkezés

8.1.  A Medicover fenntartja a jogot arra, hogy a Medicover Harmony egészségügyi szolgáltatási csomag értékesítését bármikor beszüntesse, ami a már létrejött Szerződéseket nem érinti.

 


C MELLÉKLET

MEDICOVER BUSINESS START ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.  Feltételek hatálya

1.1. Jelen ‘C’ Melléklet, mint az ÁSZF elválaszthatatlan része, a Medicover Business Start egészségügyi szolgáltatási csomagra vonatkozó külön rendelkezéseket tartalmazza. Tárgyi hatálya a Medicover Business Start csomag vásárlásával létrejött Szerződésekre terjed ki. Személyi hatálya a Medicover Business Start Megrendelőjére és a csomagban foglalt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a jelen ’C’ Melléklet szerint Jogosult személyekre terjed ki.

1.2.  Jelen ’C’ Melléklet 2021. március 17. napján lép hatályba.

1.3. A jelen ’C’ Mellékletben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók. A jelen ’C’ Mellékletben szereplő fogalmak – eltérő rendelkezés hiányában - az ÁSZF-ben meghatározott fogalmakkal azonos jelentéstartalommal bírnak.

2.  Fogalmak

2.1.  Akut betegség: Heveny tünetekkel járó, néhány naptól 2-3 hétig tartó gyors lefolyású megbetegedés

2.2. Alkalmazott: A Megrendelővel munkaviszonyban álló személy.

2.3.  Család/Családtag: Jelen ’C’ Melléklet alkalmazásában a Családot az alábbi, Alkalmazottal közös háztartásban élő természetes személyek (Családtagok) alkotják: feleség, férj/élettársak (azaz szülők) és gyermekeik (ideértve a mostoha, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeket is).

2.4.  Jogosult(ak): A Szolgáltatás igénybevételére jogosult, a Megrendelő által - jelen ’C’ Melléklet szabályai szerint – megnevezett, szerződésbe bevont Alkalmazottak és Családtagjaik, akik (a Szerződésbe való bevonásukkor) fél év és 70 életév közöttiek.

 

2.5.  Kisvállalkozás: Legfeljebb 9 főt foglalkoztató egyéni vállalkozó, egyéni cég, Bt., Kft. ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, önálló bírósági végrehajtó iroda.

2.6.  Közös háztartás: Közös háztartásba az olyan életvitelszerűen egy lakásban együtt élő természetes személyek tartoznak, akik közül a felnőtt korúak a létfenntartás (pl.: étkezés, napi kiadások) költségeit – legalább részben – közösen viselik.

2.7.  Krónikus betegség: Hosszan tartó, lassú lefolyású betegség, mely hosszútávon és jelentősen rontja a beteg életminőségét, így különösen: e feltételeknek megfelelő a szív-és érrendszeri megbetegedés, daganatos betegség, légzőszervi megbetegedés, autoimmun betegség, diabétesz, mozgásszervi betegség, parkinson kór, depresszió, skizofrénia, demencia.

2.8.  Krónikus betegség akut szakasza: Krónikus betegség heveny tünetekkel járó rövid ideig - néhány naptól, 2-3 hétig - tartó szakasza, mely az alapkezeléstől eltérő, rövid távú és gyors beavatkozást/kezelést igényel.

2.9.  Medicover Business Start: Kisvállalkozásoknak (egyéni vállalkozó, egyéni cég, Bt., Kft. ügyvédi iroda, közjegyzői iroda, önálló bírósági végrehajtó irodája részére) szóló, kizárólag a Medicover Webshop-ban megvásárolható, jelen ’C’ Mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazó egészségügyi szolgáltatási csomag.

2.10. Megrendelő: Legfeljebb 9 főt foglalkoztató Kisvállalkozás, mely nem áll végelszámolás, csődeljárás, felszámolási eljárás hatálya alatt, amely érvényes adószámmal rendelkezik és amely a Medicover Webshop-on keresztül a Medicover Business Start csomagot megrendeli/megvásárolja.

2.11. Sürgősségi ellátás: Sürgős szükség, azaz az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás esetén nyújtott egészségügyi szolgáltatás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

2.12.  Szerződés: Medicover Business Start csomag Medicover Webshop-on keresztüli megvásárlásával létrejött szerződés.

2.13.    Szerződéskötés Időpontja: Medicover Business Start Medicover Webshop-ban való megvásárlásának napja

2.14.    Szolgáltatás: A Medicover Business Start csomagban foglalt, jelen ’C’ Melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatás.

2.15.   Szolgáltatási díj: A Medicover Business Start Medicover Webshop-ban közzétett, egy évre és adott Jogosultra vonatkozó egészségügyi szolgáltatási díja.

2.16.   Hatálybalépés időpontja: Szerződéskötés időpontját követő naptári hónap első napja.

 

3.  Általános szabályok 

3.1. A Szolgáltató a Medicover Business Start egészségügyi szolgáltatási csomaggal azt kívánja lehetővé tenni, hogy a Kisvállalkozások – jelen ’C’ mellékletben meghatározott szolgáltatási tartalommal – Alkalmazottjaik és az ő Családtagjaik részére egyes szakorvosi ellátásokhoz hozzáférést biztosítsanak.

3.2. A Medicover Business Start egészségügyi szolgáltatási csomagra vonatkozó Szerződés kizárólag a Megrendelő valamennyi Alkalmazottjának bevonásával köthető meg. A Szerződésbe bevonandó és bevonható Alkalmazottak száma minimum 2 fő, és maximum 9 fő. Ezen felül a Szerződésbe – létszámkorlátozás nélkül – bevonhatók az Alkalmazottak Családtagjai.

3.3. A Medicover Business Start egészségügyi szolgáltatási csomag megvásárlásával a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

3.4. A Medicover Business Start-ban foglalt egészségügyi szolgáltatások nyújtásának helye: kizárólag Budapesten működő Medicover EÜ Intézmények.

3.5.  A Medicover Business Start-al kapcsolatban a Szolgáltató elérhetőségei, melyekre az írásbeli jognyilatkozatokat címzeni szükséges: e-mail: ugyfelszolgalat@medicover.hu, postacím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.

4.  Medicover Business Start tartalma 

4.1.A Medicover Business Start egészségügyi szolgáltatási csomag az alábbi egészségügyi szolgáltatásokat (szakorvosi vizsgálatokat és diagnosztikai vizsgálatokat) tartalmazza, továbbá 10%-os kedvezményt a Medicover és kapcsolt vállalkozásai (különösen M Dental Kft. és Medicover Diagnosztikai Központ Zrt.) által nyújtott egészségügyi Szolgáltatások listaáraiból (Business Start csomag).

Járóbeteg-szakellátás (18 éves kortól):

belgyógyászat, dietetika, fül-orr-gégészet, nőgyógyászat, ortopédia, reumatológia, szemészet, urológia

Maximum 12 vizit (ellátási alkalom)/fő/év

Medicover orvosi javaslatra igénybe vehető járóbeteg-szakellátás (18 éves kortól):

angiológia, audiometria, általános röntgen diagnosztika, centrális csontsűrűség-vizsgálat (ODM), diabetológia, Doppler index meghatározás, gasztroenterológia, ideggyógyászat (neurológia), idegsebészet, kardiológia, látótérvizsgálat, nyugalmi EKG, pulmonológia, sebészet, spirometria

Maximum 2 vizit (ellátási alkalom)/fő/év

18 év alatt igénybe vehető szakorvosi vizsgálat:

gyermekgyógyászat

A Medicover Csoport szolgáltatásainak listaárából a Business Start csomag által nem tartalmazott ellátásokra vonatkozó kedvezmény

10%

A gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat gyermekgyógyász szakorvos által végzett vizsgálatot jelent és csak 18 éves korig vehető igénybe.

A Jogosult 18. életévének betöltéséig a Business Start egészségügyi szolgáltatási csomag keretében kizárólag gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálatot vehet igénybe. A Jogosult 18. életévének betöltésétől a tárgyévben a Hatálybalépés napjának megfelelő naptól számított 12. hónap végéig, gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat helyett (az 5.4. pontban foglaltakra tekintettel) 2 ellátási alkalmat vehet igénybe a fenti táblázatban felsorolt, 18 éves kortól irányadó egészségügyi ellátások közül.

A 10%-os kedvezmény a Medicover és kapcsolt vállalkozásai (különösen M Dental Kft., Medicover Diagnosztikai Központ Zrt.) által nyújtott egészségügyi Szolgáltatások listaáraiból kerül levonásra.

A 10%-os kedvezmény nem vonatkozik a Medicover Ajándékkártyára, az egyébként kedvezményes árú egészségügyi szolgáltatásokra, továbbá a fekvőbeteg-ellátásokra (beleértve a műtéteket – invazív beavatkozásokat), az emberi testbe beültetésre kerülő, valamint az egészségügyi ellátás során egyébként felhasznált és annak díjába nem tartozó gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és orvostechnikai eszközök díjára, angol nyelvű leletre. A kedvezmény más engedménnyel nem összevonható.

A Business Start csomag keretében az angiológiai, diabetológiai, gasztroenterológiai, ideggyógyászati (neurológiai), idegsebészeti, kardiológiai, pulmonológiai, sebészeti szakorvosi vizsgálat, továbbá az audiometriai, általános röntgen diagnosztikai, nyugalmi EKG és spirometriai vizsgálat, valamint a centrális csontsűrűség-vizsgálat (ODM), Doppler index meghatározás, és a látótérvizsgálat kizárólag Medicover orvosi indikációra, azaz Medicover szakorvosa általi javaslatra (általa kiállított ’beutalóval’) vehető igénybe. A csomag keretében ezen vizsgálatokból évente maximum két egészségügyi szolgáltatási alkalom vehető igénybe jogosultanként.

Továbbá a kardiológiai szakorvosi vizsgálat két egészségügyi szolgáltatási alkalomnak (vizitnek) minősül, tekintettel a vizsgálat hosszára, összetettségére és tartalmára, azaz arra, hogy kardiológiai szakorvosi konzultáción kívül eszközös vizsgálatokat (szív ultrahangot és nyugalmi EKG vizsgálatot) is magában foglal. 

A csomag nem tartalmaz kontrasztanyag használatával zajló vizsgálatokat (így különösen kontrasztos röntgenvizsgálatot), továbbá nem tartalmaz nyelésvizsgálatot sem. A nőgyógyászati szakorvosi vizsgálat nem foglal magában citológiai vizsgálatot. A csomag nem tartalmaz angol nyelvű leletezési szolgáltatást.

4.2.  A Medicover Business Start nem terjed ki az alábbi betegségek, állapotok kezelésére, ezekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására:

k)    várandósság, reprodukciós eljárás (mesterséges megtermékenyítés), meddősség, fogamzásgátlás,

l)    olyan betegségek, állapotok kezelése belgyógyászati járóbeteg ellátás keretén belül, (az iránydiagnózis felállítását kivéve), melyek speciális – nem belgyógyászati szakorvosi - szaktudást igényelnek, illetve más szakorvosi kompetenciába tartoznak

m)    sürgősségi ellátás,

n)    olyan járóbeteg-ellátás, amelyeknek célja nem a páciens betegségének megállapítása, egészségi állapota romlásának megakadályozása és egészségének helyreállítása,

o)    krónikus betegségek jogszabály szerinti gondozása (ideértve a daganatos betegségek miatti gondozást), kezelése, rehabilitációja (kivéve a krónikus betegségek kórismézését, a kezelésük első beállítását, az akut szakaszainak akut ellátását, és a betegség kezelése részeként elrendelt gyógyszerek felírását, amennyiben az belgyógyászati kompetenciába tartozik),

p)     receptírás, ha az nem kapcsolódik akut betegségek, krónikus betegségek akut szakaszának akut ellátásához,

q)    alkohol, drog vagy kábítószer, illetve szenvedélybetegség miatti elvonókúra, egészségügyi szolgáltatás,

r)    az alábbi fertőző betegségekkel összefüggő egészségügyi szolgáltatás: HIV-fertőzés, TBC, tetanusz, poliovírusok, kanyaró, mumpsz, rubeola, hepatitis B, C vírusfertőzés, diftéria, pertussis, trópusi betegségek, mint malária, sárgaláz, kolera, Dengue-láz, nyugat-nílusi láz, SARS,

s)      szexuális úton átvihető betegségek miatt szükségessé vált egészségügyi szolgáltatás (STD),

t)      utazási medicina, oltásokkal kapcsolatos szaktanácsadás, oltások beadása.

5.  Szerződés létrejötte és módosítása

5.1.  A szerződéskötés/vásárlás menete megegyezik az ÁSZF 3.1. pontjában foglaltakkal, azzal, hogy a Megrendelő képviseletében eljáró személy a szerződéskötést megelőzően regisztrál (a Megrendelő nevének, székhelyének, adószámának megadásával) a Medicover Webshop felületén. A Megrendelő képviseletében eljáró személy a vásárláskor a Medicover Business Start csomag kiválasztását követően köteles megadni az Alkalmazottak és a szerződésbe bevonandó Családtagjaik számát továbbá a következő személyes adatokat: Név, születési idő. Ezt követően ki kell választania a fizetési gyakoriságot és a fizetés módját. A fizetési gyakoriság éves vagy féléves, a fizetési mód átutalás vagy bankkártyával, Simple pay szolgáltatáson keresztüli fizetés lehet. A ’Kosár összesítése’ felületen a Megrendelő képviseletében eljáró személy ellenőrizheti az általa megadott személyes adatokat, a kalkulált díjat és a Szerződés Hatálybalépésének napját.

5.2.  A Megrendelő csak olyan Kisvállalkozás lehet, amely megfelel a jelen ‘C’ Melléklet 2.5. és 2.10. pontjában foglaltaknak. Amennyiben e feltételeket nem teljesítő személy ad le megrendelést a Medicover Webshop-ban a Medicover Business Start-ra, akkor a Szerződés nem jön létre.

5.3. Jogosultként csak olyan személy vonható be a Szerződésbe, aki a Szerződés hatályának rá való kiterjesztése időpontjában legalább a fél éves kort betöltötte, de a 65. életévét még nem érte el (belépési korhatár). Ilyen személy maximum a 70. életévének betöltéséig maradhat Jogosult a jelen ’C’ melléklet 2.4., 6.1.3. és a 6.1.5. pontjaiban foglaltakra tekintettel.

5.4. Amennyiben a Jogosult a Szerződéskötés Időpontjában már betöltötte a 18. életévét, akkor rá vonatkozóan a 18. életévét betöltött jogosultakra irányadó Szolgáltatási díj alkalmazandó. Ezt követően a Szerződés hatálya alatt a Szolgáltatási díj kiskorú, azaz 18. életévét be nem töltött Jogosultra vonatkozó összege addig alkalmazandó, amíg a Jogosult a 18. életévét be nem tölti, mégpedig az adott tárgyévben a Hatálybalépés napjának megfelelő naptól számított 12. hónap végéig.

6.  Szerződés teljesítése

6.1.              Felek jogai és kötelezettségei

6.1.1. A jelen ’C’ Melléklet 3.2. pontjában foglaltakra tekintettel a Megrendelő köteles a szerződéskötéskor Jogosultként megjelölni, a Szerződésbe bevonni valamennyi Alkalmazottját. A Hatálybalépés napját követő 4. hónap első napjáig új Jogosult a Szerződésbe nem vonható be. Ezt követően, amennyiben időközben vagy e határidő eltelte után válik valamely személy Alkalmazottá (a Szerződés hatálya alatt), akkor a Megrendelő köteles az új Alkalmazottat – a maximum 9 fős létszámhatárt figyelembe véve – új Jogosultként írásban bejelenteni a Szolgáltatónak, a változást követő 15 munkanapon belül. Új alkalmazotti Családtag bejelentésére a fenti határidő elteltét követően a Szerződés hatálya alatt bármikor lehetőség van.

6.1.2A Szerződés hatálya az új Alkalmazottra, új Családtagra a bejelentést követő hónap első napjától terjed ki. A Szerződés hatálya kiterjesztésének feltétele, hogy a Megrendelő az új Jogosult(ak) vonatkozásában – a választott fizetési gyakoriságnak megfelelő összegű – Szolgáltatási díjat előzetesen megfizesse. A Megrendelő az új Jogosultak vonatkozásában a teljes Szolgáltatási díjat köteles megfizetni (választott fizetési gyakoriságnak megfelelő részletekben) akkor is, ha a bejelentés - a választott fizetési gyakoriságot figyelembe véve - féléven vagy éven (tárgyévben a Hatálybalépés napjának megfelelő naptól számított 6 vagy 12 hónapon) belül történik (tekintettel arra, hogy a Szolgáltatási díj az évi 12 ellátási alkalomra vonatkozik, mely éven belüli bejelentés esetén is teljes egészében igénybe vehető).

6.1.3. A Szerződés hatálya az Alkalmazott esetében megszűnhet:

-                 az alkalmazotti minőség, a munkaviszony megszűnése;

-                 70 életév betöltése;

-                 elhalálozás esetén.

Családtag esetében:

-                 családtagi minőség megszűnése;

-                 70 életév betöltése;

-                 elhalálozás esetén.

6.1.4.  A Jogosult (Alkalmazott, Családtag) e minőségének megszűnését, halálát a Megrendelő köteles legkésőbb a változást követő 15 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szerződés az érintett Családtag vagy az érintett Alkalmazott (és vele együtt a Családtagjai) vonatkozásában a Megrendelő bejelentése alapján,

-             amennyiben a Jogosult a Szerződéskötés időpontjától kezdve Jogosult volt, a Hatálybalépés napját követő 12. hónap végével veszítheti hatályát,

-             amennyiben a Jogosult csak a Szerződéskötés időpontját követően vált Jogosulttá, adott tárgyévben a Hatálybalépés napjának megfelelő naptól számított 12. hónap végével veszítheti hatályát.

Mindaddig, amíg a Szerződés hatálya a volt Alkalmazottra és Családtagjaira kiterjed, igénybe veheti a Szolgáltatást és a Megrendelő köteles az ő vonatkozásában is megfizetni a Szolgáltatási díjat.

6.1.5.  A Jogosultnak a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultsága, azaz a Szerződés rá vonatkozó hatálya – figyelemmel a jelen ‘C’ Melléklet 2.4. pontjára – a 70. életévének betöltése esetén, az adott tárgyévben a Hatálybalépés napjának megfelelő naptól számított 12. hónap végével automatikusan megszűnik. 

6.1.6.   Amennyiben az adott Jogosultra vonatkozóan a Szerződés hatálya elhalálozás miatt szűnik meg, az elhunyt után fizetett Szolgáltatási díjnak az elhunyt által igénybe nem vett Szolgáltatásra vonatkozó része beszámításra kerül a Megrendelő által fizetendő következő esedékes Szolgáltatási díj összegébe, azaz ekkora összeggel csökken a következő esedékes díjrészlet. Az elhunyt Alkalmazott Családtagjai vonatkozásában a Szerződés az adott tárgyévben a Hatálybalépés napjának megfelelő naptól számított 12. hónap végével veszítheti hatályát.

6.1.7.   A Megrendelő (illetőleg Alkalmazott, Családtag) köteles a Szolgáltató felhívására hitelt érdemlően igazolni az Alkalmazotti, Családtagi minőséget, Alkalmazott esetén annak megszűnését, továbbá a Megrendelő azt, hogy eleget tett a jelen ‘C’ melléklet szerinti feltételeknek, így különösen a valamennyi Alkalmazott megnevezésére (Szerződésbe való bevonására) vonatkozó kötelezettségének.  Ezek igazolása érdekében a Szolgáltató a Megrendelőt, ill. Jogosultat bizonyításra alkalmas (adott esetben hatóság által kiállított) okirat bemutatására hívhatja fel.

6.1.8.  A Jogosultak az ÁSZF-ben meghatározott részletszabályok szerint vehetik igénybe a Medicover Business Start csomagban foglalt egészségügyi szolgáltatásokat.

6.1.9. Az ÁSZF 4.3.5. pontjában foglaltakra tekintettel a Szolgáltató mindaddig nem köteles megkezdeni a szolgáltatásnyújtást (illetőleg nyújtani a Szolgáltatást), amíg a Megrendelő az esedékes Szolgáltatási díjat – valamennyi Jogosult vonatkozásában maradéktalanul - meg nem fizeti a Szolgáltató részére.

6.1.10. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatási díjat a szerződéskötéskor nem bankkártyával, hanem átutalással fizeti meg, akkor a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtást csak a Szolgáltatási díj adminisztrációját követően, az összeg beérkezését legfeljebb 5 munkanappal követően jogosult és köteles megkezdeni, az átutalás miatt a Szolgáltatónál felmerülő könyvelési-pénzügyi adminisztrációs többletteherrel járó időszükséglet miatt.

6.1.11.  A Megrendelő az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díjat egy összegben vagy féléves részletekben előre köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Az első féléves részlet bankkártyával történő fizetés esetén a Medicover Webshop-ban való vásárlással egyidejűleg, átutalással történő fizetés esetén a kiállított számlán szereplő határidőben esedékes. A későbbi díjrészleteket a Megrendelő a vonatkozó számlán feltüntetett határidőben köteles megfizetni.

6.1.12.   Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult követelését érvényesíteni, akár követeléskezelő cég igénybevétele útján is.

6.1.13.   A Szolgáltató jogosult minden naptári évben egy alkalommal megemelni a Szolgáltatási díj összegét az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó, KSH által közzétett fogyasztóiár-index előző éves emelkedésének megfelelő összeggel, az egészségügyi szolgáltatásnyújtás költségeinek növekedése okán, a Megrendelő írásbeli értesítése mellett. A Megrendelő ebben az esetben jogosult az értesítés közlését követő 30 napon belül azonnali hatállyal felmondani a Szerződést a Szolgáltatónak címzett írásbeli jognyilatkozattal.

6.1.14.  A Medicover Business Start csomag Alkalmazottak részére való nyújtásával összefüggésben felmerülő adófizetési kötelezettség a Megrendelőt terheli.

 

7.  Szerződés megszűnése

7.1.  A Szerződést a Felek rendes felmondással legkorábban a Hatálybalépés időpontjától számított 24. hónap végére szüntethetik meg (hűségidő).  

7.2.  A felmondási korlátozásra tekintettel a Szerződés rendes felmondással csak a 24. hónap végére szüntethető meg, 30 nappal korábban írásban közölt felmondással.

7.3. Fentiek ellenére a felmondási korlátozás időtartama alatt a Szerződés rendes felmondással, bármelyik fél által, kizárólag a két évre (és valamennyi Jogosultra) vonatkozó Szolgáltatási díj összegének megfelelő összegű bánatpénz fizetése ellenében szüntethető meg.

7.4.  A felmondási korlátozás leteltével bármelyik fél jogosult a Szerződést rendes felmondással, indokolás nélkül, 30 napos felmondási idővel, a Hatálybalépés időpontjának az adott tárgyévben megfelelő napi hatállyal megszüntetni.

7.5.  Megrendelő az ÁSZF 5.4.pontjában és a jelen ‘C’ Melléklet 6.1.13. pontjában rögzített esetekben jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.

7.6.  A Szolgáltató az ÁSZF 5.5. pontjában foglalt eseteken kívül jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben:

-        a Megrendelő nem tesz eleget, vagy már nem felel meg a jelen ‘C’ Mellékletben foglalt feltételeknek, azaz különösen (de nem kizárólagosan): a Szerződést nem valamennyi Alkalmazottja bevonásával köti meg;

-        a Szolgáltató felhívására nem igazolja hitelt érdemlően a jelen ‘C’ Melléklet feltételeinek való megfelelést, így különösen az Alkalmazotti minőséget, annak megszűnését, vagy valamennyi Alkalmazott Szerződésbe való bevonását;

-        amennyiben a Szerződésbe bevont és hatálya alól kivont Jogosultak százalékos aránya a Szerződésbe bevont összes Jogosult számához képest a Hatálybalépés időpontját (ill. tárgyévben a Hatálybalépés időpontjának megfelelő napot) követő 12 hónapos időszak alatt eléri a 20%-ot. 

7.7. A Jogosultak létszámának 1 főre csökkenése esetén a Szerződés további rendelkezés nélkül megszűnik azon a napon, amikor a másik (vagy többi) Jogosultra vonatkozóan a Szerződés hatálya megszűnik.

7.8. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő felmondással megszünteti, vagy az a Megrendelő szerződésszegésére tekintettel a Szolgáltató azonnali hatályú felmondásával szűnik meg, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelővel a Szerződés megszűnését követő 1 évig ne kössön új Szerződést.

8.  Záró rendelkezés

8.1.  A Medicover fenntartja a jogot arra, hogy a Medicover Business Start egészségügyi szolgáltatási csomag értékesítését bármikor beszüntesse, ami a már létrejött Szerződéseket nem érinti. 

 


D MELLÉKLET

MEDICOVER HARMONY BASIC ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1.  Feltételek hatálya

1.1. Jelen ’D’ Melléklet, mint az ÁSZF elválaszthatatlan része, a Medicover Harmony Basic családi egészségügyi szolgáltatási csomagra vonatkozó külön rendelkezéseket tartalmazza. Tárgyi hatálya a Medicover Harmony Basic csomag vásárlásával létrejött Szerződésekre terjed ki. Személyi hatálya a Medicover Harmony Basic Megrendelőjére és a csomagban foglalt egészségügyi szolgáltatások igénybevételére a jelen ’D’ Melléklet szerint Jogosult személyekre terjed ki.

1.2.  Jelen ’D’ Melléklet 2021. szeptember 15. napjától kezdődően hatályos, azaz a 2021. szeptember 15. napján és azt követően létrejött Medicover Harmony Basic egészségügyi szolgáltatási csomagra vonatkozó szerződésekre irányadó..

1.3. A jelen ’D’ Mellékletben nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF rendelkezései az irányadók. A jelen ’D’ Mellékletben szereplő fogalmak – eltérő rendelkezés hiányában - az ÁSZF-ben meghatározott fogalmakkal azonos jelentéstartalommal bírnak..

2.  Fogalmak

2.1.  Akut betegség: Heveny tünetekkel járó, néhány naptól 2-3 hétig tartó gyors lefolyású megbetegedés.

2.2.  Család/Családtag: Jelen ’D’ Melléklet alkalmazásában a Családot az alábbi, közös háztartásban élő természetes személyek (Családtagok) alkotják: feleség, férj/élettársak (azaz szülők) és gyermekeik (ideértve a mostoha, örökbefogadott, vagy nevelt gyermeket is).

2.3.  Csomagbővítés: A Medicover Harmony start csomag szolgáltatási körének szerződésmódosítással történő bővítése a Megrendelő kezdeményezésére, jelen ’B’ Mellékletben foglalt feltételek szerint.

2.4.  Jogosult(ak): A Szolgáltatás igénybevételére jogosult Megrendelő, továbbá azon, a Megrendelő által - jelen ’D’ Melléklet szabályai szerint – megnevezett Családtagok, akik fél év és 65 év közöttiek.

2.5.  Közös háztartás: Közös háztartásba az olyan életvitelszerűen egy lakásban együtt élő természetes személyek tartoznak, akik közül a felnőtt korúak a létfenntartás (pl.: étkezés, napi kiadások) költségeit – legalább részben – közösen viselik.

2.6.  Krónikus betegség: Hosszan tartó, lassú lefolyású betegség, mely hosszútávon és jelentősen rontja a beteg életminőségét, így különösen: e feltételeknek megfelelő a szív-és érrendszeri megbetegedés, daganatos betegség, légzőszervi megbetegedés, autoimmun betegség, diabétesz, mozgásszervi betegség, parkinson kór, depresszió, skizofrénia, demencia.

2.7. Medicover Harmony Basic: Családoknak szóló, kizárólag a Medicover Webshop-ban megvásárolható, jelen ’D’ Mellékletben meghatározott egészségügyi szolgáltatásokat tartalmazó egészségügyi szolgáltatási csomag..

2.8. Megrendelő: Kizárólag 18. életévét betöltött, de 60. életévét el nem érő, cselekvőképes természetes személy, aki a Medicover Webshop-on keresztül a Medicover Harmony csomagot megrendeli/megvásárolja.

2.9. Sürgősségi ellátás: Sürgős szükség, azaz az egészségi állapotban bekövetkezett olyan változás esetén nyújtott egészségügyi szolgáltatás, amelynek következtében azonnali egészségügyi ellátás hiányában a beteg közvetlen életveszélybe kerülne, illetve súlyos vagy maradandó egészségkárosodást szenvedne.

2.10.  Szerződés: Medicover Harmony Basic csomag Medicover Webshop-on keresztüli megvásárlásával létrejött szerződés.

2.11.  Szerződéskötés Időpontja: Medicover Harmony Basic Medicover Webshop-ban való megvásárlásának napja..

2.12.   Szolgáltatás: A Medicover Harmony Basic csomagban foglalt, jelen ’D’ Melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatás..

2.13. Szolgáltatási díj: A Medicover Harmony Basic csomag Medicover Webshop-ban közzétett, egy évre és valamennyi Jogosultra vonatkozó egészségügyi szolgáltatási díja..

2.14.   Hatálybalépés időpontja: Szerződéskötés időpontját követő naptári hónap első napja.

3.  Általános szabályok 

3.1. A Szolgáltató a Medicover Harmony Basic egészségügyi szolgáltatási csomaggal – tartalmát figyelembe véve - nem tartós betegségek kezelését, folyamatos orvosi gondozását célozza, hanem egyes szakorvosi ellátásokhoz való családi hozzáférést kívánja elősegíteni.

3.2. A Medicover Harmony Basic egészségügyi szolgáltatási csomagra vonatkozó Szerződés kizárólag a Megrendelő – jelen ’D’ Melléklet szerinti – teljes Családjára, az összes Családtagjára köthető meg. A Szerződésbe bevonandó és bevonható Családtagok száma (a Megrendelőt is beleértve) minimum 2 fő, és maximum 7 fő.

3.3. A Medicover Harmony Basic egészségügyi szolgáltatási csomag megvásárlásával a Szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

3.4. A Medicover Harmony Basic csomagbanf foglalt egészségügyi szolgáltatások nyújtásának helye: kizárólag a Budapesten működő Medicover EÜ Intézmények.

3.5.  A Medicover Harmony Basic-el kapcsolatban a Szolgáltató elérhetőségei, melyekre az írásbeli jognyilatkozatokat címzeni szükséges: e-mail: harmony@medicover.hu, postacím: 1134 Budapest, Váci út 29-31..

4.  Medicover Harmony Basic tartalma 

4.1. A Medicover Harmony Basic egészségügyi szolgáltatási csomagalap tartalma: évente korlátlan alkalommal igénybe vehető belgyógyászati szakorvosi vizsgálat és évente 4 alkalommal igénybe vehető gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat, továbbá 10%-os kedvezmény a Medicover és kapcsolt vállalkozásai(különösen M Dental Kft.) által Budapesten nyújtott egészségügyi Szolgáltatások listaáraiból.

A gyermekgyógyászati szakorvosi vizsgálat gyermekgyógyász szakorvos által végzett vizsgálatot jelent (’általános gyermekgyógyászat’) és 18 éves korig vehető igénybe..

A 10%-os kedvezmény nem vonatkozik a Medicover Ajándékkártyára, az egyébként kedvezményes árú egészségügyi szolgáltatásokra, szolgáltatási csomagokra és hatósági áras szolgáltatásokra továbbá a fekvőbeteg-ellátásokra (beleértve a műtéteket – invazív beavatkozásokat), az emberi testbe beültetésre kerülő, valamint az egészségügyi ellátás során egyébként felhasznált és annak díjába nem tartozó gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök, és orvostechnikai eszközök díjára.

4.2. A Medicover Harmony Basic nem terjed ki az alábbi betegségek, állapotok kezelésére, ezekkel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására:

u)    várandósság

v)   olyan betegségek, állapotok kezelése belgyógyászati járóbeteg ellátás keretén belül, (az iránydiagnózis felállítását kivéve), melyek speciális – nem belgyógyászati szakorvosi - szaktudást igényelnek, illetve más szakorvosi kompetenciába tartoznak

w)    sürgősségi ellátás,

x) olyan járóbeteg-ellátás, amelyeknek célja nem a páciens betegségének megállapítása, egészségi állapota romlásának megakadályozása és egészségének helyreállítása,

y)  krónikus betegségek jogszabály szerinti gondozása (ideértve a daganatos betegségek miatti gondozást), kezelése, rehabilitációja (kivéve a krónikus betegségek kórismézését, a kezelésük első beállítását, az akut szakaszainak akut ellátását, és a betegség kezelése részeként elrendelt gyógyszerek felírását, amennyiben az belgyógyászati kompetenciába tartozik),

z)     receptírás, ha az nem kapcsolódik akut betegségek, krónikus betegségek akut szakaszának akut ellátásához,

aa)    alkohol, drog vagy kábítószer, illetve szenvedélybetegség miatti elvonókúra, egészségügyi szolgáltatás,

bb) az alábbi fertőző betegségekkel összefüggő egészségügyi szolgáltatás: HIV-fertőzés, TBC, tetanusz, poliovírusok, kanyaró, mumpsz, rubeola, hepatitis B, C vírusfertőzés, diftéria, pertussis, trópusi betegségek, mint malária, sárgaláz, kolera, Dengue-láz, nyugat-nílusi láz, SARS, egyéb pandémiát okozó fertőzés

cc)  szexuális úton átvihető betegségek miatt szükségessé vált egészségügyi szolgáltatás (STD),

dd)  utazási medicina, oltásokkal kapcsolatos szaktanácsadás, oltások beadása.

5.  Szerződés létrejötte

5.1.  A szerződéskötés/vásárlás menete megegyezik az ÁSZF 3.1. pontjában foglaltakkal, azzal, hogy a Megrendelő a Medicover Harmony Basic csomag kiválasztását követően a köteles megadni a Családtagjai következő személyes adatait: Név, születési idő, családtagi minőség típusa (házastárs/élettárs, gyermek). Továbbá a ’Kosár összesítése’ felületen a Megrendelő ellenőrizheti az általa megadott személyes adatokat, a kalkulált díjat és a Szerződés Hatálybalépésének napját.

5.2. A Megrendelő olyan természetes személy lehet – a jelen ’D’ Melléklet 2.8. pontját figyelembe véve -, aki a 18. életévét betöltötte és a 60. életévét még nem érte el. Amennyiben e feltételeket nem teljesítő személy ad le megrendelést a Medicover Webshop-ban a Medicover Harmony Basic-re, akkor a Szerződés nem jön létre..

6.  Szerződés teljesítése

6.1.    Felek jogai és kötelezettségei

6.1.1. A jelen ’D’ Melléklet 3.2. pontjában foglaltakra tekintettel a Megrendelő köteles a szerződéskötéskor Jogosultként megjelölni, a Szerződésbe bevonni az összes, jelen melléklet feltételeinek megfelelő Családtagját, továbbá amennyiben valamely személy a Szerződés hatálya alatt válik Családtagjává (így különösen eléri a fél éves kort, vagy az adott személy a Megrendelő élettársa, házastársa lesz) köteles azt a változást követő 15 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szerződés az új Családtagra vonatkozóan – a Megrendelő bejelentése alapján - a Hatálybalépés napját (illetőleg a tárgyévben a Hatálybalépés napjának megfelelő napot) követően hathavonta léphet hatályba, az adott hathónapos időszakot követő 7. hónap első napján. Ezen időponttól kezdődően köteles a Megrendelő az új Családtag vonatkozásában megfizetni az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díjat.

6.1.2. A Családtag e minőségének megszűnését (különösen házastársi vagy élettársi minőség megszűnését) a Megrendelő köteles a változást követő 15 munkanapon belül írásban bejelenteni a Szolgáltatónak. A Szerződés az adott Családtag vonatkozásában a Megrendelő bejelentése alapján

-       amennyiben a Családtag a Szerződéskötés időpontjától kezdve Jogosult volt, a Hatálybalépés napját követően évente, a 12. hónap végével veszítheti hatályát,

-     amennyiben az adott személy csak a Szerződéskötés időpontját követően vált Családtaggá, a Szerződés a rá vonatkozó hatályba lépés napját követően évente, a 12. hónap végével veszítheti hatályát.

Mindaddig, amíg a Szerződés hatálya a volt Családtagra kiterjed, igénybe veheti a Szolgáltatást és a Megrendelő köteles az ő vonatkozásában is megfizetni a Szolgáltatási díjat.

6.1.3. A Jogosultnak a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultsága, azaz a Szerződés rá vonatkozó hatálya – figyelemmel a jelen ’D’ Melléklet 2.3. pontjára – a 65. életévének betöltése esetén automatikusan megszűnik az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díj második díjrészletének esedékessége szerinti hathónapos időszak utolsó napján.

6.1.4. Amennyiben az adott Családtagra vonatkozóan a Szerződés hatálya elhalálozás miatt szűnik meg, az elhunyt után fizetett Szolgáltatási díjnak az elhunyt által igénybe nem vett Szolgáltatásra vonatkozó része beszámításra kerül a Megrendelő által fizetendő következő esedékes Szolgáltatási díj összegébe, azaz ekkora összeggel csökken a következő esedékes díjrészlet.

6.1.5. A Megrendelő (illetőleg Családtag) köteles a Szolgáltató felhívására hitelt érdemlően igazolni a Családtagi minőséget, annak megszűnését, továbbá azt, hogy eleget tett a jelen ’D’ melléklet szerinti feltételeknek, így különösen az egy háztartásban élő összes Családtag megnevezésére (Szerződésbe való bevonására) vonatkozó kötelezettségének. Ezek igazolása érdekében a Szolgáltató a Megrendelőt (illetőleg Családtagot) bizonyításra alkalmas (adott esetben hatóság által kiállított) okirat bemutatására hívhatja fel.

6.1.6.   A Jogosultak az ÁSZF-ben meghatározott részletszabályok szerint vehetik igénybe a Medicover Harmony Basic csomagban foglalt egészségügyi szolgáltatásokat.

6.1.7.   Az ÁSZF 4.3.5. pontjában foglaltakra tekintettel a Szolgáltató mindaddig nem köteles megkezdeni a szolgáltatásnyújtást (illetőleg nyújtani a Szolgáltatást), amíg a Megrendelő az esedékes Szolgáltatási díjat – az összes Családtag vonatkozásában maradéktalanul - meg nem fizeti a Medicover részére.

6.1.8 A Megrendelő az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díjat féléves részletekben előre köteles megfizetni a Szolgáltató részére. Az első féléves részlet a Medicover Webshop-ban való vásárlással egyidejűleg esedékes. A későbbi díjrészleteket a Megrendelő a vonatkozó számlán feltüntetett határidőben köteles megfizetni.

6.1.9. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult követelését érvényesíteni, akár követeléskezelő cég igénybevétele útján is.

6.1.10.  A Szolgáltató jogosult minden naptári évben egy alkalommal megemelni a Szolgáltatási díj összegét az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó, KSH által közzétett fogyasztóiár-index előző éves emelkedésének megfelelő összeggel, az egészségügyi szolgáltatásnyújtás költségeinek növekedése okán, a Megrendelő írásbeli értesítése mellett. A Megrendelő ebben az esetben jogosult az értesítés közlését követő 30 napon belül azonnali hatállyal felmondani a Szerződést a Szolgáltatónak címzett írásbeli jognyilatkozattal.

7.  Szerződés megszűnése

7.1.  A Szerződést a Felek rendes felmondással legkorábban a Hatálybalépés időpontjától számított 12. hónap végére szüntethetik meg (hűségidő lejárata).

7.2.  A felmondási korlátozásra tekintettel a Szerződés rendes felmondással csak a 12. hónap végére szüntethető meg, legkésőbb 60 nappal korábban írásban közölt felmondással.

7.3.  Fentiek ellenére a felmondási korlátozás időtartama alatt a Szerződés rendes felmondással, bármelyik fél által, kizárólag az egy évre (és összes Családtagra) vonatkozó Szolgáltatási díj összegének megfelelő összegű bánatpénz fizetése ellenében szüntethető meg.

7.4. A felmondási korlátozás leteltével bármelyik fél jogosult a Szerződést rendes felmondással írásban, indokolás nélkül, 60 napos felmondási idővel, a Hatálybalépés időpontjának az adott tárgyévben megfelelő napi hatállyal megszüntetni.

7.5.  Megrendelő az ÁSZF 5.4.pontjában és a jelen ’D’ Melléklet 6.1.10. pontjában rögzített esetekben jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.

7.6.  A Szolgáltató az ÁSZF 5.5. pontjában foglalt eseteken kívül jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést, amennyiben:

-       a Megrendelő nem tesz eleget a jelen ’D’ Melléklet 3.2. pontjában foglalt feltételnek, azaz különösen: a Szerződést nem az összes Családtagja bevonásával köti meg, vagy a 6.1.1. pontba ütközően Családtagját nem vonja be a Szerződésbe;

-     a Szolgáltató felhívására nem igazolja hitelt érdemlően a jelen ’D’ Melléklet feltételeinek való megfelelést, így különösen a Családtagi minőséget, annak megszűnését, vagy az összes Családtag Szerződésbe való bevonását.

7.8.  A teljes Szerződés automatikusan megszűnik abban az esetben, ha a Megrendelő betölti a 65. életévét (függetlenül a Családtagok életkorától), mégpedig az egy évre vonatkozó Szolgáltatási díj második díjrészletének esedékessége szerinti hathónapos időszak utolsó napján.

7.9.  A Családtagok létszámának 1 főre csökkenése esetén a Szerződés további rendelkezés nélkül megszűnik azon a napon, amikor a másik (vagy többi) tagra vonatkozóan a Szerződés hatálya (egységesen) megszűnik.

7.10. Amennyiben a Szerződést a Megrendelő felmondással megszünteti, vagy az a Megrendelő szerződésszegésére tekintettel a Szolgáltató azonnali hatályú felmondásával szűnik meg, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelővel, illetőleg a szerződésszegésért felelős Családtagjaival a Szerződés megszűnését követő 1 évig ne kössön új Szerződést.

8.  Záró rendelkezés

8.1.  A Medicover fenntartja a jogot arra, hogy a Medicover Harmony Basic egészségügyi szolgáltatási csomag értékesítését bármikor beszüntesse, ami a már létrejött Szerződéseket nem érinti.