Loading...

Adatkezelési tájékoztató

Medicover Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Hatályos: 2018. augusztus 21.

Jelen tájékoztató a Medicover Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: Medicover) személyes adatok kezelésére vonatkozó tevékenységének ismérveit tartalmazza. A következőkben Ön tájékoztatást kaphat arról, hogy a Medicover milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy a Medicover által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá. Ezeken kívül a lentiekben részletes felvilágosítást talál arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatóak.

Amennyiben az adatkezeléssel vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, küldje el a data.protection@medicover.hu e-mail címre.

A Medicover a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban honlapján tájékoztatja ügyfeleit és a további érintett természetes személyeket.

1. Hogyan kezeli a személyes adatokat a Medicover?

A Medicover a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.

Név:Medicover Egészségközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely és postai levelezési cím:1134 Budapest, Váci út 29-31.
E-mail cím:data.protection@medicover.hu
Honlap címe:www.medicover.hu

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. A Medicover a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét (pl.: beléptető- éskamerarendszer működtetésével), és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét (pl.: tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával).

A Medicover által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül a Medicover az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha a Medicover egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. A Medicover az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő garanciákat nyújt az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságának biztosítására.

2. Milyen személyes adatokat kezel a Medicover?

Az alábbiakban általános tájékoztatást talál a Medicover különböző célú adatkezeléseiről. Amennyiben személyre szabott tájékoztatást kíván kapni pl.: arról, hogy az Ön személyes adatait a Medicover pontosan milyen címzetteknek továbbította és mikor, akkor kérését küldje el a data.protection@medicover.hu e-mail címre.

A. Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés céljaEgészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapjaEgészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

 

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Medicover igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Érintett személyes adatok
köre
A Medicover az alábbi adatokat kezeli:

 

 • Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyjaneve),
 • Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),
 • egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok, továbbá TAJ azonosító,
 • valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által csoportos egészségbiztosítás keretében biztosított személy esetében a munkahely, biztosítási csomag
 •  Munkakör, vallási meggyőződés és faji származás, amennyiben annak az egészségügyi szolgáltatás nyújtása szempontjából jelentősége van,

A fenti személyes adatokat részben Ön, mint érintett személy adja meg a Medicovernek az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, vagy a Medicover az Ön hozzájárulásával más egészségügyi szolgáltatótól szerzi be azokat. Továbbá, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetében az Ön munkáltatója, mint a Medicover ügyfele továbbítja a Medicover részére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz szükséges személyazonosító és elérhetőségi adatokat. Amennyiben Ön valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy, akkor az egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében az egészségbiztosító személyazonosító és elérhetőségi adatokat továbbít a Medicover részére.

Mi az egészségügyi adat? Az egészségügyi adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely egy természetes személy testi, pszichikai állapotára vonatkozik, továbbá minden olyan adat, amely az egészségi állapotára vonatkozóan az általa igénybevett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett.

Adatkezelés időtartama;
törlés
A Medicover az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentáció törlésre, megsemmisítésre kerül.
Címzettek kategóriái, adattovábbításA Medicover a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 

 • az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes speciális ellátások érdekében);
 • jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében (pl.: implantátum beültetése esetén a Központi Implantátumregiszternek való adatszolgáltatás);
 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 • dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
 • küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményeAz adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

B. Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés céljaPanaszügyintézés, panasszal érintett eset körülményeinek kivizsgálása és a panasz kezelése.
Adatkezelés jogalapjaSzerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont);

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a panasz benyújtásával ad meg a Medicover részére, különösen abban az esetben, amikor nem Ön vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, hanem például hozzátartozója, de a panaszt Ön nyújtja be (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Érintett személyes adatok
köre
Panasz benyújtójának panaszban megadott személyazonosító adatai (jellemzően: név, e-mail cím, lakcím), továbbá a panaszban foglalt személyes, adott esetben egészségügyi adatok.
Adatkezelés időtartama;
törlés
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alapján az adatkezelés időtartama a panaszügy lezárásától számított 5 év, amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbításA Medicover a panaszokkal kapcsolatos személyes, adott esetben egészségügyi adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 

 •  az egészségügyi szolgáltató partnerek részére, a panasszal érintett egészségügyi szolgáltatás körülményeinek kivizsgálása céljából;
 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 • dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére adatfeldolgozási szerződésalapján;
 • küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.
 • valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy esetében a biztosító vagy a munkáltató részére, amennyiben a panasz valamelyikükön keresztül érkezett és az érintett személy a panaszkezeléssel kapcsolatban hozzájárult a személyes adatok biztosító, vagy munkáltatója részére való továbbításához.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményeA panaszhoz kapcsolódó valamennyi releváns adat szükséges a panasz kezeléséhez, a körülmények kivizsgáláshoz. Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető.

C. Telefonbeszélgetések rögzítése

Adatkezelés céljaA telefonbeszélgetések rögzítésének általános célja annak bizonyítása, hogy a beszélgetés során mi hangzott el. Telefonon tett panaszok esetében a cél a panasz pontos felvétele, rögzítése. Továbbá, cél a szolgáltatásnyújtás, telefonos megkeresésekre való megfelelő válaszadás és a Medicover szolgáltatásai minőségének folyamatos fejlesztése.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett hozzájárulása, amelyet a rögzítésre való figyelemfelhívást követően a hívás folytatásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Továbbá jogalap a Medicover minőségbiztosításra és igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Érintett személyes adatok
köre
Az érintett személy hangja és a +36 1 465 3100 számra kezdeményezett és azon folytatott telefonbeszélgetés során elhangzott személyes adatok, a hívás időpontja, tartama és a hívószám.
Adatkezelés időtartama;
törlés
Az adatkezelés időtartama az elévülési időnek felel meg (igényérvényesítési határidő – 5 év a hívás végétől számítottan, panaszügyek esetében a panaszügy lezárásától számítottan), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbításA Medicover a telefonbeszélgetés során megadott személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 

 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményeTelefonon megtett panasz esetében adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető. Egyéb esetekben személyes adatok megadása nélkül az érintett személy kérelme nem teljesíthető, személyét érintő kérdésére válasz nem adható.

D. Egyéb megkeresésekkel, ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá
kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

Adatkezelés céljaAz adatkezelés célja a kapcsolattartás, adott esetben a Medicoverrel kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.
Adatkezelés jogalapjaA Medicover szerződéses partnerei által a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személyek esetében az adatkezelés jogalapja a Medicover és a szerződéses partnerének a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Egyéb bejelentések, megkeresések, kérdések illetve ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltése esetén az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével, kérdőív kitöltésével és aláírásával ad meg a Medicover részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Érintett személyes adatok
köre
A kapcsolattartóként szerződésben megjelölt személy, továbbá a bejelentéssel, megkereséssel és kérdéssel a Medicoverhez (közvetlenül, vagy a Medicover adatfeldolgozója által szerkesztett, a medicover.hu vagy medicoverkorhaz.hu, medicoverdiagnosztika.hu, cafeteria.medicover.hu, vagy mysurgeryabroad.com
honlapon található felületen keresztül) forduló személy:

 

 • neve,
 • (munkahelyi) telefonszáma,
 • (munkahelyi) e-mail címe,
 • megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok
Adatkezelés időtartama;
törlés
Szerződéses kapcsolattartó személyes adatai tekintetében az adott szerződés fennállta alatt és annak megszűnését követően az elévülési idő (igényérvényesítési határidő – 5 év) elteltéig tart az adatkezelés. Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a megkeresés beérkezését követő 5 év (elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbításA Medicover a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

 

 • törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;
 •  dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.

A Medicover által működtetett honlapokon megadott adatokhoz az adott weboldal készítője, szerkesztője, mint a Medicover adatfeldolgozója is hozzáférhet.

Adatszolgáltatás elmaradásának következményeKapcsolattartói adatok hiányában a kapcsolattartás ellehetetlenül.

E. Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése és toborzási adatbázissal
kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés céljaÁlláshelyek betöltése, saját toborzási adatbázis összeállítása.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az Ön, mint pályázó hozzájárulása, amelyet a pályázata benyújtásával ad meg a Medicover részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Egyéb esetekben a jogalap a Medicover álláshelyek betöltésére vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok
köre
Pályázók esetében közvetlenül a pályázótól, vagy valamely állásportálon keresztül kapott adatok:

 

 • név;
 • elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím);
 • minden olyan személyes adat, amelyet a pályázó önéletrajzában, pályázatával összefüggésben közöl.

Medicover toborzási adatbázisában szereplők esetén:

 • név;
 • továbbá olyan személyes adatok, amelyeket az érintett személy közösségi oldalakon, állásportálokon magáról közzétesz (pl.: végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok).
Adatkezelés időtartama;
törlés
Eredménytelen pályázat esetében a pályázat benyújtását, továbbá toborzási adatbázisban szereplő személyek esetében az adatoknak a Medicover saját toborzási adatbázisába való felvételét követő 2 év. Az adatok ezt követően törlésre, megsemmisítésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbításA Medicover a pályázók személyes adatait, továbbá a saját toborzási adatbázisában szereplő személyek adatait a leányvállalatainak, továbbá a Medicover Försakrings AB (Publ) Magyarországi Fióktelepe részére továbbíthatja.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményePályázók esetében a hiányos adatszolgáltatás nem teszi lehetővé a pályázat eredményes elbírálását.

F. Hírlevélszolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések

Adatkezelés céljaKözvetlen üzletszerzés, a Medicover szolgáltatásainak népszerűsítése, szolgáltatásai igénybevételének elősegítése.
Adatkezelés jogalapjaAz Ön, mint érintett személy hozzájárulása, továbbá a Medicover közvetlen üzletszerzésre vonatkozó jogos érdeke.
Érintett személyes adatok
köre
Az Ön, mint érintett személy által megadott alábbi adatok:

 

 • név,
 • e-mail cím.
Adatkezelés időtartama;
törlés
A Medicover a személyes adatokat az adatkezelés elleni tiltakozásig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.
Címzettek kategóriái, adattovábbításA Medicover a személyes adatokat kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján továbbítja.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményeAz adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható hírlevélszolgáltatás.

G. Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés céljaA Medicover vagyonvédelmi célból a Medicover Kórház (1134 Budapest, Váci út 29-31., földszinten 1., 2., és 3. emeleteken), a Medicover Eiffel Klinika (1062 Budapest, Teréz krt. 55-57.) és a Medicover Klinika – Szeged (6723, Szeged, Felső Tisza – Part 25.) területén, az ügyfélváró helyiségekben kamerarendszert üzemeltet, működtet. A vizsgáló és rendelő helyiségekben, kórtermekben kamerák nem kerültek elhelyezésre.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, amelyet a kamerával megfigyelt helyiségekbe való belépéssel ad meg, továbbá a Medicover vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke
Érintett személyes adatok
köre
E körben a Medicover által kezelt személyes adat az érintettről készült képfelvétel, az érintett személy felvételen látható magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje.
Adatkezelés időtartama;
törlés
A felvételeket a Medicover a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított három munkanap elteltével törli.
Címzettek kategóriái, adattovábbításA Medicover a kamerafelvételeket kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére továbbítja, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményeAz adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható szolgáltatás azon egészségügyi szolgáltató helyeken, ahol kamerák kerültek elhelyezésre.

A felvételeket a Medicover kizárólag lezárt helyiségben lévő saját szerverein tárolja, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett. A felvételekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, csak a Medicover arra jogosult alkalmazottai, közreműködői, és vagyonvédelmi feladatokat ellátó adatfeldolgozói (adatfeldolgozási szerződés alapján), feladataik ellátásához szükséges mértékben. Ön, mint érintett személy kérheti, hogy a Medicover ne semmisítse meg a felvételeket, bíróság, vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig, amennyiben az az Ön joga vagy jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (pl.: esetleges bűncselekmény körülményeinek feltárása érdekében). Ön, mint érintett csak olyan felvételről kérhet másolatot, amelyen más személy nem szerepel, vagy nem felismerhető.

H. Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés céljaMedicover közösségi profiljainak (Facebook, LinkedIn) működtetése, moderálása, Medicover szolgáltatásainak ismertetése, látogatottsági adatok elemzésén keresztül a Medicover szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.
Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl.: az oldalra való belépésével, vélemény, vagy a Medicover bejegyzéseihez fűzött hozzászólás írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

 

Másrészt a Medicover közösségi profiljának megfelelő működtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdeke (pl.: sértő hozzászólások törlésére vonatkozóan; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Érintett személyes adatok
köre
Név, és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és a Medicover közösségi profiljával kapcsolatban magáról közzétesz, hozzászólásában leír.
Adatkezelés időtartama;
törlés
Az oldalra való belépéstől, hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre kerülnek.
Címzettek kategóriái, adattovábbításA Medicover a közösségi oldalakon létrehozott profiloldalainak működtetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat nem továbbítja senkinek sem.
Adatszolgáltatás elmaradásának következményeAz adatszolgáltatás elmaradása nem jár következménnyel.

3. Mit érdemes tudni a cookie-król, sütikről?

A. Mik azok a cookie-k, sütik?

A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére).

A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.

A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.

B. Milyen célból és milyen sütiket használnak a Medicover által működtetett

A Medicover az alábbi, általa működtetett honlapokon alkalmaz sütiket:

 • medicover.hu
 • medicoverdiagnosztika.hu
 • medicoverkorhaz.hu
 • hirek.medicover.hu
 • cafeteria.medicover.hu
 • mysurgeryabroad.com, valamint
 • online.medicover.hu
 • nogyogyaszat.medicover.hu
 • gyermekgyogyaszat.medicover.hu
 • gasztro.medicover.hu
 • webshop.medicover.hu

A Medicover a fenti weblapok vonatkozásában az alábbi, harmadik féltől származó külső sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, amelyeket nem a Medicover, hanem egy külső szolgáltató hozott létre.

CookieSüti funkciója és a süti által gyűjtött adatok
Google Adwords cookie-kEzek a sütik a Medicover weblapjain való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak). Remarketing célúak, azaz lehetővé teszik, hogy az Ön számára, a Medicover honlapjain való látogatásai alapján, más weblapokon célzott Medicover hirdetések jelenjenek meg.
Google Analytics cookie-kEzek a sütik a honlapok használatáról, látogatottságáról való elemzések készítése érdekében, a Medicover honlapjain való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: megtekintett aloldalak, látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). A Medicover a Google Analytics szolgáltatáson keresztül, a weboldalai forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a honlapjai fejlesztésére használja fel.
Facebook cookie-kEzek a sütik szintén a Medicover honlapok használatáról gyűjtenek adatokat (pl.: megtekintett aloldalak), annak érdekében, hogy a Facebook felületén az Ön számára célzott Medicover hirdetések jelenjenek meg.

C. Mennyi ideig tárolódnak a sütik és hogyan törölhetők?

A fenti sütik a Medicover weblapjainak látogatása során adott engedélyével, azaz az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével automatikusan törlésre kerülnek. Ugyanakkor Ön a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az alábbi linkeken tájékozódhat a cookie-k törléséről, illetve tiltásáról a leggyakrabban használt böngészők esetében:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Internet Explorer

Safari

Microsoft Edge

A cookie-k alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Medicover weboldalak a tervezettől eltérően, nem optimálisan fognak működni az Ön böngészőjében.

4. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

Önnek joga van:

 • a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez
 • személyes adatai helyesbítéséhez,
 • adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, azaz az ’elfeledtetéshez’,
 • az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,
 • az adatkezelés korlátozásához,
 • az adathordozhatósághoz, és
 • jogorvoslathoz.

A. Tájékoztatáshoz való jog

A 2. pontban részletezett információkon túlmenően az 1. pontban megadott elérhetőségeken Önre vonatkozó konkrét tájékoztatást kérhet a Medicovertől arról, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el a Medicoverhez a személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor, milyen célból, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet. A tájékoztatást a Medicover díjmentesen nyújtja, de egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a Medicover (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét.

Kérheti a kezelt személyes adatairól készült másolat kiadását, elektronikus vagy más (különösen papír) formátumban, melynek ellenértékeként – a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a Medicover (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A tájékoztatásra vonatkozó kérelmét a Medicover mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

B. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy a Medicover által kezelt, rendszereiben tárolt valamely személyes adata (így különösen pl.: kapcsolattartásra szolgáló adata, e-mail címe, telefonszáma) helytelen (pl.: elírás folytán), vagy hiányos, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a Medicover rendszereiben a hiányos személyes adatait kiegészíti, a helytelen személyes adatait helyesbíti. Továbbá, a Medicover a helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

C. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, ’elfeledtetéshez’ való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és

 • az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy
 • ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatkezelés jogellenes, vagy
 • az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges,

akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a Medicover a személyes adatait és azok másolatait rendszereiből véglegesen törli, ill. megsemmisíti azokat. Továbbá, a Medicover a törlésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

D. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a Medicover vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az 1. pontban megadott elérhetőségeken, mely esetben  az Ön személyes adatait a továbbiakban a Medicover nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.

E. Adatkezelés korlátozása

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely esetben a Medicover a személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveletet (pl.: továbbítást, törlést) végezne; utóbbiakra a korlátozás alatt csak akkor kerülhet sor, ha Ön azokhoz hozzájárul, vagy azok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve harmadik személy jogainak, az Unió, vagy valamely uniós tagállam fontos közérdekének védelméhez szükségesek. Továbbá, a korlátozásról a Medicover tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti,

 • ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat a Medicover felhasználná mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek, illetve
 • ha véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, vagy
 • a Medicover általi adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretné, hogy az adatai törlésre kerüljenek, mert azokra pl.: jogi igényének előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez szüksége van.

Kérheti a korlátozást a Medicover vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés elleni tiltakozással egyidejűleg is, mely esetben a korlátozás legfeljebb a tiltakozás iránti kérelem elbírálásáig tart.

F. Adathordozhatóság

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy automatizált módon történik, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti kizárólag az Ön által a Medicover rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való továbbítását a saját, vagy Ön által megjelölt más adatkezelő számára, egészségügyi adatok esetében orvosi titoktartás alóli felmentés mellett. A kérelmét a Medicover mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

5. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok hogyan érvényesíthetőek?

A fentiekben részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét, megkeresését az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Kérjük, hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel a Medicover be tudja azonosítani Önt (pl.: név és telefonszám, név és e-mail cím). Kérelmét, észrevételét szóban is megteheti az 1. pontban megjelölt telefonszámon, azonban a Medicover minden esetben írásban (elsősorban az Ön által választott formában, ennek hiányában a Medicover saját döntése szerint elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton) ad választ, felvilágosítást. Kérjük, hogy az írásban (e-mail-en vagy papír alapon benyújtott) kérelmében jelölje meg, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton), ellenkező esetben a választ a Medicover a kérelmének megfelelő formában továbbítja Önnek. A Medicover az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (pl.: a kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül.

A. Még nem vagyok nagykorú; hogyan járjak el?

Ha még nem töltötted be a 16. életévedet, akkor a törvényes képviselőd, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával érvényesítheted a fentiekben részletezett jogokat. Ha a 16. életévedet betöltötted, de a 18-at még nem, akkor önállóan adhatsz adatkezeléshez való hozzájárulást, viszont a fentiekben részletezett jogokat csak a törvényes képviselőd, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülőd hozzájárulásával gyakorolhatod.

B. Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatban milyen jogok gyakorolhatóak?

Az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja. A Medicover az elhunyt személy személyes adataival kapcsolatban az arra jogosulttól érkező megkeresésre, kérelemre a beérkezéstől számított 25 napon belül ad választ.

6. Milyen jogorvoslati lehetőségek vannak? – Adatvédelmi tisztviselő, felügyeleti szerv, bíróság

Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, továbbá a Medicover adatkezelési kérelmekre, megkeresésekre adott válaszára vonatkozóan a Medicover adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat, az alábbi elérhetőségeken:

Medicover adatvédelmi tisztviselője

Név:Salamon Ildikó
E-mail cím:dpo@medicover.hu
Levelezési cím:1134 Budapest, Váci út 29-31.

A Medicover általi adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor
22/c
Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5
E-mail cím:ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám:+36 (1) 391-1400
Honlap elérhetősége:https://naih.hu

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2018. augusztus 21.

Medicover